Hotărârea nr. 135/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Salon auto, service auto Fiat – Alfa Romeo str. Calea Clujului nr. 307, Oradea numar cadastral 1658

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Salon auto, service auto Fiat - Alfa Romeo str. Calea Clujului nr. 307, Oradea numar cadastral 1658

Analizând Raportul de specialitate nr.63517 din data de 14 februarie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Salon auto, service auto Fiat - Alfa Romeo str. Calea Clujului nr. 307, Oradea numar cadastral 1658,

Terenul luat in considerare pentru amplasarea cladirii hala confectii, este situat in partea de sud-est a municipiului Oradea, la frontul strazii Calea Clujului.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin HC.L. nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona de folosinta comerciala si servicii, de tip C4, cu magazine generale, cladiri cu functiuni mixte.

Amplasamentul studiat se afla in partea dreapta a drumului DN1 (E60) Oradea - Cluj (iesire spre Cluj), se invecineaza cu incinta SC Rean Cartonaj SRL la limita estica si sudica, cu drumul national DN1(E60) la limita nordica, cu drumul secundar industrial si incinta SC Sayatex SRL, la limita vestica.

Terenul in suprafata de 3.000 mp identificat cu nr. cadastral 1658 inscris in CFN nr.792 Oradea, se afla in proprietatea beneficiarului. In vecinatatea amplasamentului exista retea de alimentare cu energie electrica.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Salon auto, service auto Fiat - Alfa Romeo str. Calea Clujului nr. 307, Oradea numar cadastral 1658, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  amplasarea cladirilor fata de axul strazii Calea Clujului: 50,0m;

  • -  limita de implantare a gardului incintei, la limita drumului colector propus, paralel cu str. Calea Clujului;

  • -  regim maxim de inaltime P+1;

  • -  P.O.T. max = 44,48%, C.U.T. = 0,53;

  • -  largirea drumul secundar lateral la un profil caracteristic drumului de categoria III reglementat prin PUG municipiul Oradea si modernizarea intersectiei cu drumul industrial, nr. topo 7772.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.135.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Florian Dacin