Hotărârea nr. 130/2005

privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.65.564 din 21 februarie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005,

Având în vedere adresa nr. 1171/2005 a Consiliului Județean Bihor prin care se comunică faptul că, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cuantumul cheltuielilor de funcționare a Centrului de Zi pentru protecția copilului, organizat în cadrul ASCO a fost stabilit pe anul 2005 la suma de 5.500.000 mii lei.

Din această sumă 50% se va asigura de către Consiliul Județean Bihor, diferența urmând a fi suportată din resursele bugetului local.

In conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 litd și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă majorarea veniturilor bugetului local al municipiului Oradea cu suma de 2.750.000 mii lei din subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului.

Art.2. Se aprobă majorarea veniturilor bugetului local al municipiului Oradea cu suma de 2.750.000 mii lei din cote defalcate din impozitul pe venit.

Art.3. Se aprobă majorarea cheltuielilor Administrației Social Comunitare Oradea la subcapitolul 60.02.54 - Centre de zi pentru asistență socială și protecție a copilului conform Anexei nr.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.130.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexa
la HCL nr.130 din 24.02.2005
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI pe anul 2005
- mii lei -
NR. RD.DENUMIREA INDICATORILORSPECIFICATIICODBuget 2005
1CHELTUIELI TOTALrd.2+rd.95+rd.99+ rd.104"5,500,000"
2CHELTUIELI CURENTErd.3+rd.27+rd.62 +rd.67+rd.8701"5,100,000"
3TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALrd.4+rd.19 la rd.22 +rd.25+rd.2602"2,560,625"
4CHELTUIELI CU SALARIILErd.5 la rd.1810"1,925,000"
5Salarii de baza1001"1,270,000"
6Salarii de merit1002"25,000"
7Indemnizatii de conducere1003"100,000"
8Spor de vechime 1004"200,000"
9Sporuri pt.conditii de munca 1005"150,000"
10Alte sporuri1006
11Ore suplimentare1007
12Fond de premii1008"150,000"
13Prima de vacanta1009
14Fond pentru posturi ocupate prin cumul1010
15Fond aferent platii cu ora1011
16Fond pentru conventii civile1012
17Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii1013
18Alte drepturi salariale1014"30,000"
19Contributii pt.asigurari sociale de stat11"433,125"
20Cheltuieli pentru asigurarile de somaj12"57,750"
21Contributii pt.asigurari sociale de sanatate13"134,750"
22"Deplasari,detasari,transferari"rd.23+rd.2414"10,000"
23"Deplasari,detasari,transferari in tara"1401"10,000"
24Deplasari in strainatate1402
25Tichete de masa15
26Contributie pentru asigurari de accidente de munca si boli profesionale16
27CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICIIrd.28+rd.35+rd.38+rd.41+rd.50+rd.5720"2,539,375"
28Drepturi cu caracter socialrd.29 la rd.3421"800,000"
29Rechizite scolare2101"50,000"
30"Transport elevi, studenti, asistati, bolnavi, invalizi si insotitorii lor"2102"100,000"
31Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada concursurilor si campionatelor 2103
32Drepturi pentru donatori de singe2104
33Alte drepturi stabilite de dispozitii legale2105"650,000"
34Drepturi in natura pentru elevi2107
35Hranard.36+rd.3722
36Hrana pentru oameni2201
37Hrana pentru animale2202
38Medicamente si materiale sanitarerd.39+rd.4023"50,000"
39Medicamente2301"25,000"
40Materiale sanitare2302"25,000"
41Cheltuieli pentru intretinere si gospodarierd.42 la rd.4824"1,209,375"
42Incalzit2401"400,000"
43Iluminat si forta motrica 2402"289,375"
44"Apa, canal, salubritate"2403"200,000"
45"Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax"2404"50,000"
46Furnituri de birou2405"50,000"
47Materiale pentru curatenie2406"100,000"
48Alte materiale si prestari servicii 2407"120,000"
49Materiale si prestari de servicii cu caracter functional25"50,000"
50Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipamenterd.51 la rd.5326"150,000"
51Lenjerie si accesorii de pat2601
52Echipament2602
53Alte ob.de inventar de mica valoare sau scurta durata2603"150,000"
54Reparatii curente27"50,000"
55Reparatii capitale28
56Carti si publicatii29"50,000"
57Alte cheltuielird.58 la rd.6130"180,000"
58"Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor"3001"80,000"
59Protocol3002
60Protectia muncii3003
61Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile legale3007"100,000"
96CHELTUIELI DE CAPITALrd.97 la rd.9970"400,000"
97Investitii ale institutiilor publice72"400,000"
"Oradea, 24 februarie 2005"