Hotărârea nr. 124/2005

privind transmiterea fara plata a unui autoturism de la Primaria municipiului Oradea la Administratia Sociala Comunitara Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind transmiterea fără plată a unui autoturism de la Primăria municipiului Oradea la Administrația Socială Comunitară Oradea.

J

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.64.237 din 16 februarie 2005 prin care Direcția Economică propune aprobarea transmiterii fără plată a unui autoturism de la Primăria municipiului Oradea la Administrația Socială Comunitară Oradea,

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice.

Ținând cont de dispozițiile art. 38 alin (2) lit. f) și ale art. 46 alin (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă transmiterea fără plată a unui autoturism, din dotarea Primăriei municipiului Oradea în dotarea Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Art.2. Protocolul de predare-primire privind transmiterea autoturismului menționat la art.1 din prezenta hotărâre este prezentat în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică,

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.124.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

CONSILIUL LOCAL ORADEA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA Nr. _________ din __________


CONSILIUL LOCAL ORADEA

ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA

J

Nr. _________ din __________

PROTOCOL

PRIVIND PREDAREA-PRELUAREA FĂRĂ PLATĂ A UNUI AUTOTURISM

Între:
 • 1. Primăria municipiului Oradea, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii nr.1, reprezentată legal prin Petru Filip - primar și Sala Emilian - director economic, în calitate de predător, pe de o parte,

Și

 • 2. Administrația Socială Comunitară Oradea - cu sediul in Oradea, ________________, nr. ___,

reprezentat legal prin Vila Ionel - director executiv și Adina Madar - director executiv adjunct, în calitate de primitor, pe de alta parte

Părțile cunoscând prevederile legale în domeniul transmiterii fără plată a mijloacelor fixe între instituții publice convin de comun acord asupra încheierii prezentului

PROTOCOL DE PREDARE - PRIMIRE

În următoarele condiții:

.1. Protocolul se încheie cu respectarea dispozițiilor următoarelor acte normative:

 • a) Hotararea Guvernului nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice;

 • b) Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare

 • c) Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

 • d) Legea nr. 82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare

 • e) HCL nr. ____/_____ privind aprobarea transferului fără plată a unui autoturism

între Primăria municipiului Oradea și Administrația Socială Comunitară Oradea

.2. Obiectul protocolului îl constituie predarea-preluarea fără plată a unui autoturism între Primăria municipiului Oradea și Administrația Socială Comunitară Oradea, începând cu data de 01.03.2005.

.3. Datele de identificare a autoturismului care face obiectul predării-primirii sunt cuprinse în anexa nr. 1 parte integrantă din prezentului protocol.

.4. Fișa mijlocului fix și situația amortizării mijlocului fix sunt cuprinse în anexele 2 și 3, părți integrante din prezentul protocol.

.5. Obligațiile predătorului sunt următoarele:

 • a) să predea fără plată autoturismul primitorului în starea tehnică actuală;

 • b) să scoată din evidențele contabile autoturismul care face obiectul predării-primirii. .6. Obligațiile primitorului sunt următoarele:

 • a) să preia fără plată autoturismul primitorului în starea tehnică actuală;

 • b) să înregistreze în evidențele contabile proprii autoturismul care face obiectul predării-primirii.

.7. Sunt și fac parte integrantă din prezentul protocol următoarele anexe:

 • a) Anexa nr. 1 - Datele de identificare a autoturismului care face obiectul predării-primirii;

 • b) Anexa nr. 2 - Fișa mijlocului fix

 • c) Anexa nr. 3 - Situația amortizării mijlocului fix

PREDĂTOR                            PRIMITOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA

J

Petru Filip


Emilian Sala


Vila Ionel


Madar Adina


Anexa nr. 1 la protocol

SITUAȚIA

9

mijloacelor fixe care fac obiectul transmiterii fără plată

1.AUTOTURISM DACIA 1310 T

Nr. înmatriculare: BH 02 PJB

An fabricatie : 1999

Serie motor : 053696

Serie sasiu : UU1R11719X 2811095

Culoare : gri metalizat

Nr.inventar : 40000

Valoare inventar : 146.656.532 lei

Roata rezerva inclus in dotari standard

Cric - inclus in dotari standard

Asigurare obligatorie la S.C. Omniasig pana la 31.12.2005

Oradea, 24 februarie 2005.