Hotărârea nr. 122/2005

privind respingerea propunerii de scutire de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre Sfârlea Daniela-Cristina, proprietara imobilului situat in Oradea, str. Nufarului nr.77 bl. C 73 ap.8

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind respingerea propunerii de scutire de la plata majorărilor și penalităților de întârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Sfârlea Daniela-Cristina, proprietara imobilului situat în Oradea, str. Nufărului nr.77 bl. C 73 ap.8.

Analizând Raportul de specialitate nr.24.498 din 23 decembrie 2004, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 4.468.238 lei și a penalităților de întârziere în sumă de 413.564 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Sfârlea Daniela-Cristina, proprietara imobilului situat în Oradea, str. Nufărului nr.77 bl. C 73 ap.8, ca urmare a neachitării impozitului pe clădiri pe parcursul anilor 1999-2004,

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1003/2004, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.40/2005,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge propunerea de scutire de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 4.468.238 lei și a penalităților de întârziere în sumă de 413.564 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Sfârlea Daniela-Cristina, proprietara imobilului situat în Oradea, str. Nufărului nr.77 bl. C 73 ap.8, ca urmare a neachitării impozitului pe clădiri pe parcursul anilor 1999-2004.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Contribuabilul beneficiar, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.122.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin