Hotărârea nr. 118/2005

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii blocului R 10/A din cadrul Asociatiei de proprietari „22 Decembrie” situata in Oradea str. 22 Decembrie nr.9 D.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate de proprietarii blocului R 10/A din cadrul Asociației de proprietari „22 Decembrie” situată în Oradea str. 22 Decembrie nr.9 D.

Analizând Raportul de specialitate nr.50.456 din 05 ianuarie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate de proprietarii blocului R 10/A din cadrul Asociației de proprietari „22 Decembrie” situată în Oradea str. 22 Decembrie nr.9/D,

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1003/2004, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.40/2005,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri începând cu anul fiscal 2005 a proprietarilor de apartamente din blocul R 10/A situat în Oradea str. 22 Decembrie nr.9/D, cu condiția achitării integrale a impozitelor aferente până la data scutirii.

Proprietarii de apartamente beneficiari ai scutirii menționate la art.1 din prezenta hotărâre sunt menționați în lista anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Contribuabilii beneficiari, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.118,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

Anexă

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.118 din 24 februarie 2005

Cuprinzând contribuabilii din Oradea str. 22 Decembrie nr.9 D care figurează ca și proprietari impuși în evidențele fiscale și beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri.

Nr.crt

Nume/prenume

Nr.ap.

Rol fiscal

Suma lei

1

CIUMAU GRIGORE

1

rol fiscal - 10 / 5822

1027000

2

FILIP GAVRIL

2

rol fiscal - 10 /5823

1250 000

3

BAILA GYULA

3

rol fiscal --10/5824

1579000

4

SACACIU MIHAI

4

rol fiscal -10/5825

976000

5

ERBSTEIN GEZA

5

rol fiscal -10/6954

943000

6

POPESCU ION

6

rol fiscal -10/5816

1203000

7

TAUT MIRCEA

7

rol fiscal - 10/5834

1488000

8

GRUMEZESCU IOANA

8

rol fiscal- 10/6851

1264000

9

CEARNAU ION

9

rol fiscal - 10/5836

943000

10

SANTAU SIMION

10

Rol fiscal - 10/5827

987000

11

CSUCSUJ TIBOR

11

rol fiscal-10/8187

1579000

12

VERE MIHAI

12

rol fiscal-10/5829

1027000

13

ILONCA VASILE

13

rol fiscal-10/5830

1027000

14

BERE LEONTIN

14

rol fiscal-10/5831

931000

15

POELICA OVIDIU

15

Rol fiscal - 10/6851

1264000

16

DARABAN OLGA

16

Rol fiscal-10/7136

1286000

17

NAGY ROBERT

17

Rol fiscal -10/10292

889000

TOTAL

19663000

Oradea, 24 februarie 2005.