Hotărârea nr. 117/2005

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii blocului nr.15 din cadrul Asociatiei de proprietari „M-sal Al. Averescu nr.15” situata in Oradea str. M-sal Al. Averescu nr.15

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate de proprietarii blocului nr.15 din cadrul Asociației de proprietari „M-șal Al. Averescu nr.15” situată în Oradea str. M-șal Al.

Averescu nr.15

Analizând Raportul de specialitate nr.128.003 din 18 ianuarie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate de proprietarii blocului nr.15 din cadrul Asociației de proprietari „M-șal Al. Averescu nr.15” situată în Oradea str. M-șal Al. Averescu nr.15,

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1003/2004, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.40/2005,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, începând cu anul fiscal 2005, a proprietarilor de apartamente din blocul nr.15 din Oradea str. M-șal Al.Averescu nr.15, cu condiția achitării integrale a impozitelor aferente până la data scutirii.

Proprietarii de apartamente beneficiari ai scutirii menționate la art.1 din prezenta hotărâre sunt menționați în lista anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică,

 • -  Contribuabilii beneficiari, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.117.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

Anexă

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.117 din 24 februarie 2005.

LISTA

Cuprinzând contribuabilii domiciliați în Oradea str. Mșal Al. Averescu nr.15 care figurează ca si proprietari impusi in evidentele fiscale și beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri.

 • •    PETRUT NOEMI

 • •    ELEK ERZSEBET,

 • •    BAJUS EMILIA,

 • •    ARDELEAN ADRIAN

 • •    TOCOIANU CORNEL

 • •    MERCEA PAVEL

 • •    LAZAR CONSTANTA

 • •    PANTYA CLARA

 • •    COSTEA ELENA

 • •   BACUS MAGDALENA

 • •    PETRUT PETRU

 • •    OPRIS IOAN

 • •   MOLDOVAN LUCRETIA

 • •    POPA RUSANDA

 • •    KOZAK IRINA

 • •   BACUS MAGDALENA

 • •    FRIDMAN DORINA

 • •    JUNIE IONEL

 • •    LERINTIU OVIDIU

 • •    LAKZIKO MIHALY

  ap.1 rol fiscal -12 / 7490

  ap.2 rol fiscal - 12/4730

  ap.3 rol fiscal - 12/4729


impozit pe clădiri impozit pe clădiri impozit pe clădiri

-994000 lei

 • - 1170000 lei

 • - 901000 lei


a p.4 rol fiscal - 12 / 4535 ap.5 rol fiscal - 12 / 4706 ap.6 rol fiscal -12 / 5920 ap.7 rol fiscal - 12/4715 ap.8 rol fiscal - 12/ 5434 ap.9 rol fiscal -12/ 5630 ,


- 865.000 lei 1.026.000 lei


impozit pe clădiri

,impozit pe clădiri -impozit pe clădiri - 1.196 000 lei impozit pe clădiri - 911. 000 lei impozit pe clădiri - 876000 lei impozit pe clădiri - 889.000 lei

ap10 rol fiscal - 13 / 13756 impozit pe clădiri - 9220.00 lei ap.11 rol fiscal - 12 / 4717, impozit pe clădiri - .994000 lei ap12 rol fiscal -12/ 4720 impozit pe clădiri - 876.000 lei ap 13 rol fiscal - 1311359/ , impozit pe clădiri -906.000 lei ap 14 rol fiscal - 12 /7396 , impozit pe clădiri - .970000 lei ap 15 rol fiscal - 12 / 4708 , impozit pe clădiri - 911.000 lei ap.16 rol fiscal—12/4724 , impozit pe clădiri - 922.000 lei. ap.17 rol fiscal—12/4714 , impozit pe clădiri -890.000 lei ap.18 rol fiscal - 12/6262 , impozit pe clădiri - 1129000 lei ap.19 rol fiscal -1311301/ impozit pe clădiri - 1082000 lei ap.20 rol fiscal - 12/6266 ,impozit pe clădiri - 865.000 lei


Oradea, 24 februarie 2005.