Hotărârea nr. 116/2005

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii blocului X 9 sc.B. din cadrul Asociatiei de proprietari „Galileo Galilei 16” situata in Oradea str.Galileo Galilei nr.14

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate de proprietarii blocului X 9

sc.B. din cadrul Asociației de proprietari „Galileo Galilei 16” situată în Oradea str.Galileo Galilei nr.14

Analizând Raportul de specialitate nr.126.085 din 17 ianuarie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate de proprietarii Asociației de proprietari Galileo Galilei nr.16 situată în Oradea str.Galileo Galilei nr.16 bl. X 9 sc.B, datorită faptului că au construit un acoperiș tip șarpantă pe blocul X9, sc.B din Oradea str. Galileo Galilei nr.16,

Ținând seama de prevederile art.121 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1003/2004, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.40/2005,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, începând cu anul fiscal 2005, a proprietarilor de apartamente din blocul X 9 sc.B, din Oradea str. Galileo Galilei nr.14, cu condiția achitării debitelor restante.

Proprietarii de apartamente beneficiari ai scutirii menționate la art.1 din prezenta hotărâre sunt menționați în lista anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă prelungirea termenului de depășire a cereriide la data de 01.09.2004 la data de 20.12.2004, data cererii depuse de către asociația de proprietari.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Contribuabilii beneficiari, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.116.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

Anexă

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.116 din 24 februarie 2005.

LISTA

Cuprinzând contribuabilii domiciliați în Oradea str. Galileo Galilei nr.14 bl. X9 care figurează ca si proprietari impusi in evidentele fiscale și beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri.

1. PASCUI CAMELIA ap. 21 - rol fiscal 6/791

-impozit cladiri - 733000 lei

2. TOMULESCU AGNETA ap. 22. - Rol fiscal 6/792

-impozit cladiri -733000 lei

3. BENCSIK AMELIN ap. 23 - rol fiscal 6/771

- Impozit cladiri -806000 lei

4. STANCA GAVRIL ap. 24 - rol fiscal 6/793

- impozit cladiri - 710000 lei

5. CIORDAS DOINA ap. 25 - rol fiscal 6/4650

- impozit cladiri -695000 lei

6. MUSCAS FLORIAN ap. 26 -rol fiscal 6/794

- impozit cladiri -899000 lei

7. DARVAS FERENCZ ap. 27 - rol fiscal 6/6708

-impozit cladiri -893000 lei

8. MAGHIARI FLORIN ap. 28 -rol fiscal 6/8034

-impozit cladiri -696000 lei

9. CZVIKER WALTER ap. 29 -rol fiscal 6/767

- impozit cladiri - 743000 lei

10. HAMZA ANTON ap. 30 - rol fiscal 6/5836

-impozit cladiri -951000 lei

11. BARANYA GABRIELA ap. 31 rol fiscal 6/796

-impozit cladiri -792000 lei

12. MAKAI IOSIF ap. 32   rol fiscal 6/797

-impozit cladiri -740000 lei

13. STRETE CORNEL ap. 33 rol fiscal 6/6417

-impozit cladiri - 736000 lei

14. KISS IULIANA ap. 34 rol fiscal 6/799

-impozit cladiri -931000 lei

15. GHETE DORINA ap. 35 rol fiscal 6/800

-impozit cladiri- o- scutit

16. FAZEKAS IOANA ap. 36 rol fiscal 3/10689

-impozit cladiri - 736000 lei

17. PAPALIA ANTONINO ap. 37.rol fiscal 3/11553

-impozit cladiri -1229000 lei

18. JANOS ENIKO ap. 38 rol fiscal 6/7273

-impozit cladiri -705000 lei

19. PAPALIA ANTONINO ap. 39 rol fiscal 3/11554

- impozit cladiri -1054000 lei

20. CANCEU NICOLAE ap. 40 rol fiscal 3/12921

-impozit cladiri -703000 lei

TOTAL

15485000 lei

Oradea, 24.02.2005