Hotărârea nr. 113/2005

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate de VESEA TRAIAN sI ELISABETA pentru imobilul situat in Oradea, str.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere datorate de VESEA

TRAIAN ȘI ELISABETA pentru imobilul situat în Oradea, str.TARCĂULUI NR.11.

Analizând Raportul de specialitate nr.121853 din 2 decembrie 2004, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii de plata majorărilor și penalitățilorde întârziere în sumă totală de 1.129.082 lei ca urmare a neachitării impozitului pe clădiri și teren aferent anilor 2002 - 2004, datorate de VESEA TRAIAN ȘI ELISABETA pentru imobilul situat în Oradea, str.TARCĂULUI NR.11,

Ținând seama de prevederile art.115 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de plata majorărilor și penalitățilorde întârziere în sumă totală de 1.129.082 lei, ca urmare a neachitării impozitului pe clădiri și teren aferent anilor 2002 - 2004, datorate bugetului local al municipiului Oradea de către VESEA TRAIAN ȘI ELISABETA pentru imobilul situat în Oradea, str.TARCĂULUI NR.11.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Contribuabilul, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.113.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin