Hotărârea nr. 112/2005

privind respingerea scutirii la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre Luncan Teodor, proprietarul imobilului situat in Oradea str. Moldovei nr.13, bl. Pb12 ap.12.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind respingerea scutirii la plata majorărilor și penalităților de întârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Luncan Teodor, proprietarul imobilului situat în Oradea str. Moldovei nr.13, bl. Pb12 ap.12.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.122.898 din data de 5 ianuarie 2005 întocmit de către Direcția economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea respingerea scutirii la plata majorărilor în sumă de 629.980 lei și penalităților de întârziere în sumă de 229.863 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Luncan Teodor, proprietarul imobilului situat în Oradea str. Moldovei nr.13, bl. Pb12, ap.12, acumulate în cursul anilor 2002 - 2004, ca urmare a neachitării impozitului pe clădiri, deoarece a mai beneficiat de scutire de la plata unor majorări și penalități de întârziere în anul 2003,

Ținând seama de prevederile art.115 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge scutirea de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 629.980 lei și penalităților în sumă de 229.863 lei, datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către dl. Luncan Teodor, proprietar al imobilului situat în Oradea str. Moldovei nr.13, bl. Pb12 ap.12.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția ecomică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția economică,

  • -  Dl. Luncan Teodor, prin grija Direcției economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.112.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin