Hotărârea nr. 109/2005

privind aprobarea asigurarii hranei pentru copiii asistati in Centrul de ingrijire de zi si Centrul de cazare temporara „CUORE”, de catre Centrul de Asistenta Sociala Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea asigurării hranei pentru copiii asistati în Centrul de îngrijire de zi și Centrul de cazare temporara „CUORE”, de către Centrul de Asistenta Socială Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.203.707 din data de 16 februarie 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea asigurarii hranei pentru copiii asistati in Centrul de ingrijire de zi si Centrul de cazare temporara „CUORE”, de către Centrul de Asistenta Sociala Oradea,

In baza prevederilor art.139 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Centrul de ingrijire de zi destinate prevenirii situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, infiintat de Consiliul Judetean Bihor prin fosta Directie Judeteana privind Protectia Drepturilor Copilului, precum si personalul care deserveste aceste centru a fost transferat Consiliului Local al Municipiului Oradea - Administrației Sociale Comunitare Oradea. Transferul s-a realizat in baza Protocolului nr.202054/26.01.2005 incheiat intre Consiliul Judetean Bihor - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Consiliul Local al Municipiului Oradea -Administratia Sociala Comunitara Oradea.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.354/2002 s-a aprobat sustinerea proiectului “Centrul Temporar pentru Copii - CUORE”, finantat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Perioada de derulare a proiectului este de 5 ani, din care primele 12 luni de functionare sunt finantate de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, urmand ca dupa incetarea perioadei de finantare costurile de intretinere si functionare a centrului sa fie suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Sociale Comunitare Oradea. Serviciile oferite in centru constau in servicii de ingrijire, asigurarea de hrana calda, servicii de pregatire scolara si prescolara, consiliere psihopedagogica.

In baza art.38 alin (2) lit.d) si s) și art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă asigurarea hranei pentru copiii asistati in Centrul de ingrijire de zi si Centrul de cazare temporara „CUORE” de catre Centrul de Asistenta Sociala Oradea.

Asigurarea hranei se va face in limita alocatiei zilnice de hrana prevazute pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala, cu incadrarea in prevederile bugetare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Direcția Economică.

    Oradea, 24 februarie 2005

    Nr.109.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

    Nicușor Lăpădatu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin