Hotărârea nr. 107/2005

privind aprobarea statului de functii si a numarului maxim de functii publice si personal contractual pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA valabil incepand cu data de 01.03.2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea statului de funcții și a numărului maxim de funcții publice și personal contractual pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA valabil incepand cu data de 01.03.2005.

Analizând raportul de specialitate nr.203.404 din data de 11 februarie 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea statului de functii și a numarului maxim de functii publice și personal contractual pentru ADMINISTRAȚIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA valabil incepand cu data de 01.03.2005,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;

Vazand Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 1128 din 2004 pentru aprobarea statului de functii și a numarului maxim de functii publice și de personal contractual pentru Administratia Sociala Comunitara Oradea, valabil începând cu data de 1 ianuarie 2005;

In baza prevederilor art. 12 din O.U.G. nr. 92/2004, privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005;

Luand in considerare prevederile O.U.G. nr. 9/2005, privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000;

In temeiul prevederilor Legii nr. 272/2004, a anexei nr. 2 din H.G.R. nr. 1438/2004, a Protocolului de predare - primire incheiat intre D.G.A.S.P.C. si A.S.C.O, precum si a H.C.L. nr 1064/ 2004 - privind aprobarea preluarii Centrului de ingrijire de zi, a organigramei si statului de functii ale acestuia, valabile incepand cu data de 1 ianuarie 2005;

Deoarece 2 functionari publici debutanti intrunesc conditiile legale necesare promovarii incepand cu data de 01.02.2005, prin transformarea posturilor ocupate de acestia in posturi de consilieri, gradul -asistent, treapta 3;

Avand in vedere faptul ca in luna ianuarie 2005 a avut loc concursul pentru ocuparea posturilor contractuale de la Centrul Temporar pentru Copii “ Cuore” si ca in urma concursului s-au ocupat 7 dintre cele 8 posturi, dar doua dintre cele ocupate redevin vacante incepand cu data de 1 martie 2005;

Ca urmare a concursului organizat in vederea ocuparii posturilor vacante prevazute in organigrama si statul de functii ale Centrului de ingrijire de zi, au fost ocupate 9 posturi;

Vazand prevederile art.38 alin.(2) lit.e și ale art.46 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă statul de functii pentru functiile publice si posturile contractuale din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea, valabil incepand cu data de 1 martie 2005, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă statul de functii al Centrului Temporar pentru Copii “ Cuore”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.107.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL valabile incepand cu data de 1 martie 2005

• FUNCȚIONARI PUBLICI:

Nr. crt

Functia

Nr.posturi

Total

Conducere

Executie

Ocupate

Vacante

Ocupate

Vacante

FUNCȚII DE CONDUCERE:

1.

Director executiv -

Consilier juridic I superior 1

1

1

-

-

-

2.

Director executiv adjunct social-consilier I superior 1

1

-

1

-

-

3.

Director executiv adjunct econ.-

consilier I superior 3

1

1

-

-

-

4.

Sef serviciu -

consilier I superior 1

1

1

-

-

-

5.

Sef serviciu -

consilier I superior 1

1

-

1

-

-

6.

Sef birou -

consilier I superior 1

1

1

-

-

-

7.

Sef birou -

consilier I asistent 3

1

1

-

-

-

FUNCȚII DE EXECUȚIE:

1.

Consilier juridic        I superior 1

1

1

-

2.

Consilier juridic        I superior 2

1

1

-

3.

Consilier              I superior 2

3

3

-

4.

Referent             III superior 1

8

8

-

5.

Referent             III superior 2

1

-

1

6.

Consilier              I principal 1

8

5

3

7.

Consilier              I principal 3

1

1

-

8.

Refer. de specialitate II superior 1

1

1

-

9.

Referent             III principal 1

2

2

-

10.

Referent             III principal 2

2

2

-

11.

Consilier              I asistent 1

1

1

-

12.

Consilier              I asistent 2

1

1

-

13.

Consilier              I asistent 3

11

11

-

14.

Refer. de specialitate II asistent 3

2

2

-

15.

Referent            III asistent 3

3

3

-

16.

Consilier             I debutant

7

4

3

TOTAL

60

5

2

46

7

• ANGAJAȚI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA:

Nr. crt

Functia

Studii

Grad/

treapta

Nr. posturi aferente

Posturi ocupate

Posturi vacante

Con d

Exec

Des

Con d

Exec

Des

1.

Director

S

I A

2

2

-

-

2.

Contabil șef

S

I A

2

2

-

-

3.

Sef serv.(insp.spec.)

S

I A

1

1

-

-

4.

Inspector spec.

S

I A

1

-

1

5.

Inspector spec.

S

III

2

-

1

2

6.

Inspector spec.

S

Deb

2

-

2

-

7.

Șef serviciu

M

I A

1

1

-

-

8.

Inspector

M

I A

3

2

9.

Inspector

M

II

1

1

10.

Referent

M

II

5

5

11.

Referent

M

III

2

2

12.

Administrator

M

I

1

1

13.

Administrator

M

II

1

-

1

14.

Magaziner

M

I

1

1

-

15.

Portar

I

7

6

1

16.

Îngrijitoare

I

5

4

1

17.

Muncitor calificat

I

1

1

18.

Muncitor calificat

II

1

1

19.

Muncitor calificat

III

3

3

20.

Muncitor calificat

IV

1

1

21.

Muncitor calificat

V

6

6

22.

Muncitor calificat

VI

4

4

23.

Muncitor necalificat

2

2

TOTAL

55

6

14

30

-

2

3

NUMAR TOTAL DE PERSONAL: 115

STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL valabile la CENTRUL TEMPORAR PENTRU COPII ”CUORE”, începand cu data de 1 martie 2005

Nr. crt.

Functia

Nr. posturi total

Execuție

ocupate

vacante

1.

Inspector spec S I A

1

1

-

2.

Inspector specialitate S I

1

1

-

3.

Inspector specialitate S III

4

3

1

4.

Ingrijitoare G I

2

1

1

TOTAL

8

6

2

NUMAR TOTAL DE POSTURI - PERSONAL CONTRACTUAL : 8

Oradea, 24 februarie 2005.