Hotărârea nr. 106/2005

privind aprobarea Obiectivelor Administratiei Sociale Comunitare Oradea pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Obiectivelor Administrației Sociale Comunitare Oradea pe anul 2005.

Analizând raportul de specialitate nr.203119 din data de 8 februarie 2004 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Obiectivelor Administrației Sociale Comunitare Oradea pe anul 2005,

Administratia Sociala Comunitara are ca obiectiv cunoasterea si evaluarea situatiei sociale a comunitatii locale, dezvoltarea si imbunatatirea retelei de servicii sociale existente in functie de caracteristicile sociale locale necesare pentru identificarea si solutionarea problemelor sociale existente la nivelul comunitatii locale,

Complexitatea problematicii sociale existente la nivelul municipiului Oradea si implicit cresterea nevoilor sociale a determinat autoritatile publice sa ia masuri care sa vina in sprijinul satisfacerii acestor nevoi prin crearea unor servicii sociale noi, complexe si eficiente.

In baza prevederilor art.38 alin.2 lit. (s) si ale art.46 alin.(2) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Obiectivele Administrației Sociale Comunitare Oradea pe anul 2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.106.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexă La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 106 din 24 februarie 2005.

OBIECTIVELE ADMINISTRAȚIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA

PENTRU ANUL 2005

CAPITOLUL 1

INVESTIȚII SOCIALE

COORDONATOR -DIRECTOR EXECUTIV

NR.

OBIECTIV

ACTIVITATI

PERIOADA

RESPONSABIL

SUME ALOCATE/ LEI

1.

Contorizarea imobilului in care functioneaza centrul CUORE.

 • -     Stabilirea comisiei

 • -      Primire si studiere oferte.

 • -     Semnarea contractului Efectuarea lucrarilor de contorizare.

2005

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

100.000.000

2.

Amenajarea si modernizarea Căminului de cazare temporara nr 3-Caminul Moreni.

 • -     Stabilirea comisiei

 • -      Primire si studiere oferte.

 • -     Semnarea contractului

 • -     Efectuarea      lucrarilor      de

constructie.

2005

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

6.000.000.000

3.

Amenajarea unei arhive in incinta untatii.

 • -     Stabilirea comisiei

 • -      Primire si studiere oferte.

 • -     Semnarea contractului Efectuarea lucrarilor de amenajare.

2005

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

300.000.000

4.

Amenajare cabina portar.

 • -     Stabilirea comisiei

 • -      Primire si studiere oferte.

 • -     Semnarea contractului Efectuarea lucrarilor de amenajare.

2005

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

250.000.000

5.

Amenajarea demisolului si parterului institutiei

 • -     Stabilirea comisiei

 • -      Primire si studiere oferte.

 • -     Semnarea contractului Efectuarea lucrarilor de amenajare.

2005

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

3.500.000.000

6.

Construirea a 2 magazii in incinta unitatii

 • -     Stabilirea comisiei

 • -      Primire si studiere oferte.

 • -     Semnarea contractului Efectuarea lucrarilor de constructie.

2005

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

600.000.000

7.

Achiziționarea de tehnica de calcul    si    de    programe

informatice performante pentru extinderea si operabilitatea Bancii de date sociale a ASCO si in vederea unui schimb rapid de informatii     intre     institutiile

administratiei publice locale si centrale, pentru derularea si implementarea politicilor sociale de dezvoltare comunitara.

Instalarea unui program care sa permita acesul direct la baza de date proprie fiecarui utilizator in parte

 • - Instruirea persoanelor responsabile din fiecare birou ptr. utilizarea programului

 • - Utilizarea bazelor de date proprii fiecarei institutii ptr. statistici, informari, rapoarte, intocmirea de politici sociale adecvate cerintelor pietei sociale

2005

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

500.000.000

8.

Realizarea     de     materiale

publicitare / informative si a unei brosuri informative privind activitatea si serviciile sociale, oferite de catre ASCO

 • - Selectarea materialului ve va fi introdus in brosura ASCO

 • - Redactarea materialului informativ

 • - Tiparirea Brosurii ASCO

-Distribuirea Materialului informativ , catre potentialii beneficiari si catre institutiile publice cu caracter social din Municipiul Oradea

2005

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

100.000.000

CAPITOLUL 2

SERVICII SOCIALE

COORDONATOR -DIRECTOR EXECUTIV

NR.

OBIECTIV

ACTIVITATI

PERIOADA

RESPONSABIL

SUME ALOCATE/ LEI

9.

Continuarea       programului

CUORE destinat tinerilor si copiilor cu comportament social deviant, dupa perioada de finalizare a proiectului

Identificarea de parteneri si finanțatori pentru continuarea si dezvoltarea proiectului CUORE Implementarea serviciilor de

 • - consiliere

 • - asistenta medico-sociala

 • - educatie scolara si civica

2005

SEF SERVICIU SOCIAL

1.460.000.000

- cheltuieli materiale si de personal

10.

Adoptarea de masuri si programe pentru prevenirea marginalizarii     sociale     a

persoanelor cu handicap, in vederea integrarii sociale, bursa locurilor de munca, pregatire scolara la domiciliu, reorientare profesionala, clubul persoanelor cu dizabilitati.

 • - crearea unui sistem relational de date electronice între institutiile cu care colaboreaza A.S.C.O.;

 • - sprijinirea pentru desfasurarea unor actiuni de prezentare si valorificare a unor lucrari sau opere realizate de persoanele cu handicap.

 • - instruirea semestriala a asistentilor personali

 • -  instituirea unor programe speciale de integrare a persoanelor cu handicap;

 • -  înfiintarea unui centru de zi pentru persoanele cu handicap;

2005

SEF SERVICIU SOCIAL

100.000.000

11.

Dezvoltarea   Serviciului    de

Voluntariat in vederea sustinarii activitatilor sociale ale ASCO

 • - Publicitate in mass media

 • - Preluarea cererilor

 • - Instructaje pentru noi voluntari

 • - Instructaje de perfectionare

 • - Repartizarea voluntarilor in cadrul serviciilor ASCO

 • - Implicarea in activitatea sociala a ASCO

2005

SEF SERVICIU SOCIAL

Contributie prin resurse umane.

12.

Derularea    de    evenimente

caritabile pentru persoanele virstnice din municipiul Oradea

 • - Program de Craciun

 • - Program de Pasti

 • - Program pentru ziua senectutii 1 oct.

2005

SEF SERVICIU SOCIAL

300.000.000

13.

Organizarea , in cadrul Toamnei oradene, a unei sectiuni sociale.

 • - prezentarea ASCO si a serviciilor prestate

 • - conferințe cu societatea civila, pe problematia sociala din Oradea

 • -  oferirea unei mese calde pentru 250 persoane aflate in zona saraciei severe

2005

SEF SERVICIU SOCIAL

50.000.000 + donatii         si

sponsorizari

14.

Realizarea      unor     studii

sociologice in vederea obținerii de date statistice necesare stabilirii necesarului de politici sociale, pentru imbunatatirea situatiei socio - economice a urmatoarelor    categorii    de

beneficiari:          persoanele

virstnice,    persoanele    fara

adapost, copii si tinerii din familii defavorizate si institutii de       protectie       sociala,

comunitatea rroma.

 • -  stabilirea prioritatilor sociale ale mun. oradea

 • - efectuarea studiilor sociologice

-elaborarea politicilor sociale adecvate si a principalelor servicii sociale

2005

SEF SERVICIU SOCIAL

Contributie prin resurse umane

15.

Implementarea de servicii sociale specifice,     pentru

persoanele cazate in caminele de cazare temporara

 • - asistenta socio-economica

 • - consiliere ptr integrarea pe piata fortei de munca

 • - monitorizare si evaluarea programului de reintegrare sociala

2005

SEF SERVICIU SOCIAL

Acordarea    de

servicii         de

asistenta sociala: consiliere       si

informare.

16.

Acordarea de servicii sociale pentru persoanele virstnice

- acordarea unui tichet valoric in valoare de 1.000.000 lei pentru persoanele cu venituri pina la 1.500.000 lei

2005

SEF SERVICIU SOCIAL

7.000.000.000

Oradea, 24 februarie 2005.