Hotărârea nr. 95/2004

Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 927 Oradea in suprafata de 5.954 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 927 Oradea în suprafață de 5.954 mp. situat în Oradea Zona CET I - Parcul Industrial

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3748 din 13.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 927 Oradea în suprafață de 5.954 mp. situat în Oradea Zona CET I - Parcul Industrial.

Numărul cadastral 927 Oradea s-a constituit din terenul identificat cu nr. topo 4141/11 și 4125/3 înscris în C.F. 1 Episcopia Bihor și 4138/6 și 4127/10 înscrise în C.F. 1.702 Episcopia Bihor, teren aflat în proprietatea Statului Român .

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „f”, art. 46 alin.(2), art. 121 și 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 927 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastrale

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastrale

-mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

4125/3

1 Episcopia Bihor

20.631

3.882

16.749

4141/11

12.795

600

12.195

4138/6

1.702 Episcopia Bihor

9.320

200

9.120

4127/10

4.566

1.272

3.294

Total

47.312

5.954

41.358

Art.2. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 927 Oradea.

Număr cadastrale al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

927

5.954

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 5.954 mp. teren identificat cu numărul cadastral 927 Oradea reprezentând “Teren intravilan ” .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea

  • -   Serviciul Juridic din cadrul Administrației Patrimoniului Imobiliar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 26 februarie 2004

Nr.95.

Florian Dacin