Hotărârea nr. 93/2004

Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 925 Oradea in suprafata de 5.461 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 925 Oradea în suprafață de 5.461 mp. situat în Oradea Zona CET I -Parcul Industrial

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3746 din 13.02.2004 prin care

Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 925 Oradea în suprafață de 5.461 mp. situat în Oradea Zona CET I - Parcul Industrial,

Numărul cadastral 925 Oradea s-a constituit din terenul identificat cu nr. topo 4072, 4103/4 și 4141/1 înscrise în C.F. 1 Episcopia Bihor, teren aflat în proprietatea Statului Român,

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „f”,art. 46 alin.(2), art. 121 și 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 925 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastrale

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastrale

-mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

4072

1 Episcopia Bihor

21.053

4.614

16.439

4103/4

2.626

500

2.126

4141/1

481

347

134

Tota

24.160

5.461

18.699

Art.2. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 925 Oradea.

Număr cadastrale al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

925

5.461

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 5.461 mp. teren identificat cu numărul cadastral 925 Oradea reprezentând “Teren intravilan” .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Judecătoria Oradea,

  • -   Serviciul Juridic din cadrul Administrației Patrimoniului Imobiliar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 26 februarie 2004

Nr.93.


SECRETAR

Florian Dacin