Hotărârea nr. 92/2004

Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 923 Oradea in suprafata de 5.447 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 923 Oradea în suprafață de 5.447 mp. situat în Oradea Zona CET I - Parcul Industrial

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3744 din 13.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 923 Oradea în suprafață de 5.447 mp. situat în Oradea Zona CET I - Parcul Industrial,

Numărul cadastral 923 Oradea s-a constituit din terenul identificat cu nr. topo 4072, 4103/4,

4078/5 și 4076/3 înscrise în C.F. 1 Episcopia Bihor, teren aflat în proprietatea Statului Român, Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 923 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastrale

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastrale

-mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

4103/4

1 Episcopia Bihor

4.570

1.494

3.076

4076/3

26.823

2.356

24.467

4072

25.275

1.575

23.700

4078/5

2.372

22

2.350

Total

59.040

5.447

53.593

Art.2. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 923 Oradea.

Număr cadastrale al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

923

5.447

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3 Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de

5.447 mp. teren identificat cu numărul cadastral 923 Oradea reprezentând “Teren intravilan” .

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Judecătoria Oradea,

  • -   Serviciul Juridic din cadrul Administrației Patrimoniului Imobiliar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.92.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin