Hotărârea nr. 91/2004

Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 922 Oradea in suprafata de 5.451 mp. situat in Oradea Zona CET I – Parcul Industrial

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 922 Oradea în suprafață de 5.451 mp. situat în Oradea Zona CET I - Parcul Industrial

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3743 din 13.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 922 Oradea în suprafață de 5.451 mp. situat în Oradea Zona CET I - Parcul Industrial,

Numărul cadastral 922 Oradea s-a constituit din terenul identificat cu nr. topo 4103/4 și 4076/3 înscrise în C.F. 1 Episcopia Bihor teren aflat în proprietatea Statului Român,

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „f”, art. 46 alin.(2), art. 121 și 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 922 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastrale

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastrale

-mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

4103/4

1 Episcopia Bihor

5.070

500

4.570

4076/3

31.774

4.951

26.823

Total

36.844

5.451

31.393

Art.2. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral

922 Oradea.

Număr cadastrale al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

922

5.451

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 5.451 mp. teren identificat cu numărul cadastral 922 Oradea reprezentând “Teren intravilan ” .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Judecătoria Oradea,

  • -   Serviciul Juridic din cadrul Administrației Patrimoniului Imobiliar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004

Nr.91.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin