Hotărârea nr. 90/2004

privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului inscris in CF nr. 1 Episcopia Bihor identificat cu nr topo 4071, 4072, 4073, 4074, 4070/2, 4076/3, 4078/5, 4103/2, 4103/3, 4103/4, 4125/3, 4141/1 si 4141/11 in supraf

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului înscris în CF nr. 1 Episcopia Bihor identificat cu nr topo 4071, 4072, 4073, 4074, 4070/2, 4076/3, 4078/5, 4103/2, 4103/3, 4103/4, 4125/3, 4141/1 și 4141/11 în suprafață de 182.506 mp situat în Oradea, Zona CET I - Parcul Industrial

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3550 din 12.02.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului înscris în CF nr. 1 Episcopia Bihor identificat cu nr topo 4071, 4072, 4073, 4074, 4070/2, 4076/3, 4078/5, 4103/2, 4103/3, 4103/4, 4125/3, 4141/1 și 4141/11 în suprafață de 182.506 mp situat în Oradea, Zona CET I - Parcul Industrial.

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

In temeiul art.38 (2) lit.f), art.46 (2), art. 122 și art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului înscris în CF nr. 1 Episcopia Bihor identificat cu nr topo 4071, 4072, 4073, 4074, 4070/2, 4076/3, 4078/5, 4103/2, 4103/3, 4103/4, 4125/3, 4141/1 și 4141/11 în suprafață de 182.506 mp situat în Oradea, Zona CET I - Parcul Industrial.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Serviciul Juridic,

  • -  Judecătoria Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004 Nr.90.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin