Hotărârea nr. 9/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Centru de vinzari si service auto SKODA str. Calea Clujului nr. 201, Oradea, numar cadastral 3517/1, 3517/2, 3517/3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centru de vinzari si service auto SKODA str. Calea Clujului nr. 201, Oradea, numar cadastral 3517/1, 3517/2, 3517/3

Analizând Raportul de specialitate nr. 52576 din data de 20 ianuarie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centru de vinzari si service auto SKODA str. Calea Clujului nr. 201, Oradea, numar cadastral 3517/1, 3517/2, 3517/3,

Terenul luat in studiu pentru realizarea obiectivelor este incinta unei foste unitati de productie situat in partea de sud-est a municipiului Oradea, la frontul strazii Calea Clujului la nr.201, in zona industriala.

Terenul in suprafata de 7.290 mp identificat cu numerele cadastrale: 3517/1, 3517/2, 3517/3 Oradea, se afla in proprietatea beneficiarului SC Autogrand S.R.L.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 401/2003,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Centru de vinzari si service auto SKODA str. Calea Clujului nr. 201, Oradea, numar cadastral 3517/1, 3517/2, 3517/3, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  Regimul de înaltime propus: Parter si P+2;

  • -  Regimul de aliniere : in aliniamentul strazii Calea Clujului;

Modul de utilizare a terenului: POT propus = 26,51% si CUT propus = 0,32

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.9.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin