Hotărârea nr. 85/2004

Pentru insusirea Informarii nr.52.794 din 21 ianuarie 2004 privind controlul efectuat de Camera de Conturi a judetului Bihor – Directia de Control Financiar Ulterior.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Pentru însușirea Informării nr.52.794 din 21 ianuarie 2004 privind controlul efectuat de Camera de Conturi a județului Bihor - Direcția de Control Financiar Ulterior.

Având în vedere Informarea nr.52.794 din 21 ianuarie 2004 privind controlul efectuat de Camera de Conturi a județului Bihor - Direcția de Control Financiar Ulterior, întocmită de către Direcția Finanțe locale în care sunt prezentate rezultatele controlului Curții de Conturi la Primăria municipiului Oradea și menționareafaptului că această instituție acordă descărcarea de gestiune a ordonatorului de credite, Primăria municipiului Oradea, pentru exercițiul financiar al anului 2002,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se însușește Informarea nr.52.794 din 21 ianuarie 2004 privind controlul efectuat de Camera de Conturi a județului Bihor - Direcția de Control Financiar Ulterior, întocmită de către Direcția Finanțe locale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția Finanțe locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004 Nr.85.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin