Hotărârea nr. 84/2004

Privind numirea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Oradea in Adunarea Generala a Actionarilor de la SC Fotbal Club Oradea - Bihor S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Fotbal Club Oradea - Bihor S.A.

9

Analizând Raportul de specialitate nr.55236 din data de 28 ianuarie 2004, întocmit de către Direcția administrație publică locală, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea numirii reprezentanților Consiliului local al municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Fotbal Club Oradea - Bihor S.A.

Analizând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 69/2000, privind educația fizică și sportul,

În baza art. 38 alin. (2) lit. i) și j) și ale art. 46 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se numesc ca reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Fotbal Club Oradea - Bihor S.A., următorilor consilieri locali:

  • 1.  dl. Mălinaș Constantin,

  • 2.  dl. Petruț Vasile și

  • 3.  dl. Delorean Ion Iulius.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția administrație publică locală și SC Fotbal Club Oradea - Bihor S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția administrație publică locală,

  • -  SC Fotbal Club Oradea - Bihor S.A.,

  • -  Dl. Mălinaș Constantin,

  • -  Dl. Petruț Vasile și

  • -  Dl. Delorean Ion Iulius.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.84.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin