Hotărârea nr. 83/2004

privind aprobarea numirii d-lui Dragan Petrut in functia de director al Clubului Sportiv Municipal Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea numirii d-lui Drăgan Petruț în funcția de director al Clubului Sportiv Municipal Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52.354 din 27 ianuarie 2004, prin care Direcția Administrație Publică Locală propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea numirii dlui Drăgan Petruț în funcția de director al Clubului Sportiv Municipal Oradea,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 314/24.04.2003 privind aprobarea înființării „Clubului Sportiv Municipal Oradea”,

Luând în considerare dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările ulterioare,

Văzând prevederile art. 39 alin 1 din H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului,

Ținând cont de procesul verbal nr. 2 din 27.01.2004, întocmit ca urmare a concursului organizat în vederea ocupării postului de director al Clubului Sportiv Municipal, prin care dl. Drăgan Petruț a fost declarat admis, urmând a fi numit în funcție,

În baza art. 38 alin. 2 lit. i și ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o tă r ă ș t e:

Art. 1. Domnul Drăgan Petruț se numește în funcția de director al Clubului Sportiv Municipal Oradea.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințază Direcția Administrație Publică Locală și Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Clubul Sportiv Municipal Oradea

  • -  Direcția Administrație Publică Locală

  • -  Dl. Drăgan Petruț

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.83.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin