Hotărârea nr. 820/2004

privind darea avizului de principiu pentru instrainarea unei cote-parti din dependintele comune (3 uscatorii) situata in Oradea, Sovata, nr. 51, bl. D 32-33

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind darea avizului de principiu pentru înstrăinarea unei cote-părți din dependințele comune (3 uscătorii) situată în Oradea, Sovata, nr. 51, bl. D 32-33

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15529 din data de 16.07.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune darea avizului de principiu pentru înstrăinarea unei cote-părți din dependințele comune (3 uscătorii) situate în Oradea, str. Sovata, nr. 51, bl. D 32-33,

Ținând cont de dispozițiile art.38, alin.2, lit. f și art.46, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul Consiliului local al municipiului Oradea, în calitate de coproprietar, pentru înstrăinarea celor 3 uscătorii situate la etajele I, III și IV din imobilul situat în Oradea, str. Sovata, nr. 51, bl. D 32-33, în schimbul construirii unui acoperiș tip șarpantă.

Art.2. Se împuternicesc reprezentanții legali ai Administrației Patrimoniului Imobiliar pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare în vederea transferului dreptului de proprietate asupra dependinței comune menționate la art. 1.

Art.3. Asociația de Proprietari „236 Slatinei” se obligă să depună documentația tehnică și economică aferentă lucrărilor, precum și procesul verbal de recepție a acestora, la Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrației Patrimoniului Imobiliar.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • - Asociația de Proprietari „236 Slatinei”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 820


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin