Hotărârea nr. 816/2004

privind darea avizului de principiu pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, str. Bumbacului, nr. 34, bl. X 40, et. IV

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind darea avizului de principiu pentru înstrăinarea unei cote-părți din dependința comună (uscătoria) situată în Oradea, str. Bumbacului, nr. 34, bl. X 40, et. IV

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15540 din data de 16.07.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune darea avizului de principiu pentru înstrăinarea unei cote-părți din dependința comună (uscătoria) situată în Oradea, str. Bumbacului, nr. 34, bl. X 40,

În baza dispozițiilor art.38, alin.2, lit. f și art.46, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul Consiliului local al municipiului Oradea, în calitate de coproprietar, pentru vânzarea uscătoriei de la etajul IV al imobilului situat în Oradea, str. Bumbacului nr. 34, bl. X 40 și utilizarea sumei obținute pentru amenajarea scării de bloc, prin instalarea unei rețele de interfon și montarea unei uși de termopan la intrarea în bloc.

Art.2. Se împuternicesc reprezentanții legali ai Administrației Patrimoniului Imobiliar pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare în vederea transferului dreptului de proprietate asupra dependinței comune menționate la art. 1.

Art.3. Se acceptă prețul de vânzare de 45 (patruzecișicinci) milioane lei, menționat în procesul verbal al adunării generale a proprietarilor din 14 iunie 2004 și calcularea proporțională a cotei-părți din dependința comună care revine municipiului Oradea.

Art.4. Asupra cotei-părți din prețul de vânzare aferentă municipiului Oradea se aplică T.V.A., iar Administrația Patrimoniului Imobiliar va emite factură fiscală în condițiile legii.

Art.5. Pentru cota parte din lucrările ce vor fi executate la părțile comune și care revin Consiliului Local al municipiului Oradea - Administrația Patrimoniului Imobiliar în calitate de proprietar în condominiu asociația va emite factură fiscală și va prezenta documentația tehnică și economică pentru lucrările executate.

Art.6. Se dă avizul Consiliului local al municipiului Oradea pentru compensarea cotei părți din prețul de vânzare a uscătoriei cu valoarea lucrărilor executate și datorate de Consiliul Local al municipiului Oradea - Administrația Patrimoniului Imobiliar. Eventualele diferențe care vor apărea între cota parte din prețul de vânzare a uscătoriei și valoarea lucrărilor ce se vor executa, se vor regla prin decontare bancară de către partea debitoare.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrației Patrimoniului Imobiliar.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • - Locatarii blocului din str. Bumbacului, nr. 34, bl. X 40.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr.816


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin