Hotărârea nr. 813/2004

privind darea avizului de principiu pentru vanzarea proprietatilor imobiliare situate in Oradea, str. T. Mosoiu, nr. 4, ap. nr. 4 si 22, de catre Administratia Patrimoniului Imobiliar

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind darea avizului de principiu pentru vânzarea proprietăților imobiliare situate în Oradea, str. T. Moșoiu, nr. 4, ap. nr. 4 și 22, de către Administrația Patrimoniului Imobiliar

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15531 din 16.07.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune darea avizului de principiu pentru vânzarea proprietăților imobiliare situate în Oradea, str. T. Moșoiu, nr. 4, ap. nr. 4 și 22, de către Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Ținând cont de dispozițiile art. 38, alin. (2), lit. f), ale art. 126 și ale art. 46, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă următoarele măsuri pentru vânzarea proprietăților imobiliare situate în Oradea, str. T. Moșoiu, nr. 4, apart. nr. 4 și 11, astfel:

 • 1. Se dă avizul de principiu pentru inițierea procedurilor de licitație publică deschisă în vederea vânzării proprietăților imobiliare situată în Oradea, str. T. Moșoiu, nr. 4, apart. nr. 4 și 11;

 • 2. Se aprobă prețurile de pornire a licitațiilor, conform rapoartelor de evaluare întocmite de către un evaluator autorizat în condițiile legii, astfel:

 • •  pentru apart. nr. 4:             100.475 mii lei

 • •  pentru apart. nr. 11:           106.534 mii lei

 • 3. Se aprobă numirea unei comisii de licitație publică deschisă în vederea vânzării proprietății imobiliare situată în Oradea, str. T. Moșoiu, nr. 4, apart. nr. 4 și 11, cu următoarea componență:

 • •  Biro Rozalia, viceprimar                       președinte comisie

 • •  Krausz Andrei, dir. general                    membru comisie

 • •  Boloș Marcel, dir. economic                  membru comisie

 • •  Florea Eduard, director economic adjunct membru comisie

 • •  Bot Sorin, șef serviciu                        membru comisie

 • •  Trifan Valentin, șef birou                      membru comisie

 • 4. Comisia de licitație numită conform punctului 3 are următoarele atribuții principale:

 • -  să organizeze procedura de licitație publică deschisă;

 • -  să supună aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea prețul de vânzare al proprietății imobiliare;

 • -  să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin dispoziție a primarului municipiului Oradea.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Patrimoniului Imobiliar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 813                                                  SECRETAR

Florian Dacin