Hotărârea nr. 811/2004

privind aprobarea Normelor asigurarea folosintei si intretinerii instalatiilor de apa si canalizare in municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor asigurarea folosinței și întreținerii instalațiilor de apă și canalizare în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 92973 din 21.07.2004 prin care Direcția Finanțe Locale propune aprobarea Normelor privind asigurarea folosinței și întreținerii instalațiilor de apă și canalizare în municipiul Oradea,

Ținând cont de dispozițiile următoarelor acte normative:

 • a) Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală,

 • b) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2001 privind organizarea și funcționarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare,

 • c) Hotărârea Guvernului României nr. 1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare,

 • d) Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare,

 • e) Hotărârea Consiliului Local nr. 751/27.05.2004 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin HCL nr. 164/27 martie 2003

În baza art. 38, alin. (2), lit. g), și ale art. 46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Normele privind execuția, utilizarea și întreținerea instalațiilor de apă și canalizare în municipiul Oradea, conform anexei nr. 1care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe Locale.

Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica cu:

 • -  Direcția Finanțe Locale

 • -  Direcția Dezvoltare Servicii Publice

 • - Regia Autonomă Apă-Canal Oradea

 • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 811


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 811/29.07.2004

NORME

privind asigurarea folosinței și întreținerii instalațiilor de apă și canalizare în municipiul Oradea

Alimentarea cu apă și canalizarea din municipiul Oradea, se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin HCL nr. 164 din 27 martie 2003.

Acest serviciu asigură producerea, transportul și distribuția apei potabile la utilizatori, respectiv preluarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale.

Pentru buna funcționare a sistemului de alimentare cu apă și a celui de canalizare, se impune respectarea unor norme specifice, care să asigure realizarea prestațiilor la parametri prevăzuți de actele normative, precum și protecția întregului sistem de captare, tratare, pompare, transport și distribuție apă, preluare, transport și epurare ape uzate, respectiv deversarea în emisar a celor pluviale.

Art. 1. - Toate lucrarile edilitare, inclusiv organizarile de santier ale caror trasee se inscriu pe domeniu public (strazi, spatii verzi, parcuri, piete,) se executa pe baza autorizatiei eliberate de Serviciile de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.2. - Operatorul de servicii de apă și canalizare, societățile comerciale, instituțiile și persoanele fizice autorizate să execute lucrări de construcții sau reparații instalații de orice fel (distribuție, utilitare, tehnico-sanitare, încălzire) sau de întreținere a acestora, au următoarele obligații:

 • a) să execute lucrările conform avizelor și autorizațiilor eliberate conform art. 1;

 • b) să nu manevreze vane sau robineți aflați în proprietatea altor utilizatori;

 • c) să depoziteze în ordine toate materialele aprovizionate, inclusiv cele rezultate din demolare sau săpături, în interiorul incintelor sau perimetrului aprobat;

 • d) sa mențina ordinea si curatenia pe caile publice din zona de constructii, sa degajeze de indata zonele in lucru - de pamant, moloz si alte reziduuri de la lucrarile respective si sa le transporte pe traseele si la locurile special stabilite in acest scop si în conditiile impuse de Consiliul local al municipiului Oradea. Seful punctului de lucru va specifica pe foaia de parcurs pentru conducatorul auto locul de depozitare a acestora si traseele prin oras; transportul va fi confirmat de cei care exploateaza halda de deseuri;

 • e) sa asigure incarcarea si etansarea vehiculelor la iesirea din zona construibila, pentru a nu murdari caile publice prin imprastierea incarcaturii cu praf , noroi sau alte reziduuri care se afla pe vehicule;

 • f) sa obtina aprobare si sa respecte conditiile din avizele date de serviciile publice ale Consiliului local al municipiului Oradea privind inchiderea si ocuparea strazilor in vederea executarii unor lucrari de instalații si sa nu depoziteze pamant, moloz, betoane si resturi de materiale pe raza municipiului Oradea;

 • g) respectarea tehnologiilor de executie si a materialelor prevazute in proiectul de executie și a avizelor de specialitate.

Art. 3. - Societatile comerciale sau alte unitati care executa retele de instalatii subterane, vor fixa si vor mentine la cota nivelului pavajului, piesele vizibile ca: trape, capace la caminele de vizitare, rasuflator de gaze si altele. Se vor mentine in buna stare pavajele pe traseul acestor instalatii.

Art.4. (1) Instituțiile și societățile comerciale, altele decât operatorul, care au în administrare rețele de distribuție apă, agent termic sau canalizare amplasate pe domeniul public sau privat, sunt obligate să ia măsuri de întreținere corespunzătoare a instalațiilor și să execute în cel mult 48 ore, următoarele lucrări:

 • a) remedierea avariilor la rețelele de apă potabilă, apă caldă menajeră, de distribuție agent termic și de canalizare, asigurând semnalizarea rutieră a lucrării in conformitate cu autorizația de lucrări;

 • b) desfundarea canalizării menajere și a celei pluviale, prin curățirea căminelor și rețelelor interioare, a gurilor de scurgere amplasate pe domeniul public sau privat, în vederea evitării inundațiilor ori stagnării apelor;

 • c) evacuarea deseurilor si molozurilor rezultate ca urmare a interventiilor la retelele subterane, precum și a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de curățire si refacerea carosabilului și zonelor verzi;

(2) Operatorul va respecta termenele prevăzute în contractul de delegare de gestiune, a regulamentului de organizare și funcționare și a licenței eliberată de către ANRSC.

Art.5. - Pentru asigurarea cu apa potabila a tuturor locuitorilor reducerea pierderii si risipei de apa si protectia mediului inconjurator, persoanele fizice și juridice din municipiul Oradea, Asociatiile de proprietari, Administratia Patrimoniului Imobiliar, detinatorii de imobile sau apartamente și locatarii, au urmatoarele obligatii cu privire la intretinerea în stare de funcționare a rețelelor:

 • a) sa execute in conditiile prevazute de lege lucrarile de intretinere, reparare si remediere a defectiunilor la instalatiile de apa, de incalzire din locuințe, la coloanele de scurgere ale canalizării menajere și pluviale, a instalațiilor din subsoluri cu respectarea respectarea termenului stabilit de organele abilitate de control ale distribuitorului pentru remedierea defectiunilor constatate la instalatiile interioare. Se interzice spargerea coloanelor si evacuarea apelor menajere uzate in subsoluri;

 • b) evacuarea in reteua publica de canalizare a apelor uzate cu indicatorii de calitate, debitul și temperatura prevazute in contractele incheiate cu operatorul;

 • c) execuția și mentinerea in stare corespunzatoare de functionare a instalatiilor de preepurare, separatoare de grăsimi, conform avizelor, pentru evitarea pătrunderii în rețeaua de canalizare a deseurilor si reziduurilor grosiere, a uleiurilor, grasimilor, solventilor, vopselelor, detergentilor, produselor petroliere si a altor substante chimice care deterioreaza procesul tehnologic de la statia oraseneasca de epurare și poluează mediul;

 • d) sa asigure potrivit legii, racordarea la canalul pluvial, curățirea și înlocuirea jgheaburilor și burlanelor degradate, precum si curatirea gurilor de scurgere interioare., societatile comerciale, cu capital de stat si privat, institutiile care detin spatii de locuit trebuie sa procedeze similar persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari;

 • e) intretinerea rigolelor de scurgere și asigurarea stării de funcționare din dreptul clădirilor.

Art. 6. Pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a rețelelor de canalizare pluvială și protejarea acestora și a cursurilor de apă folosite ca emisar, este interzis:

 • a) deversarea apelor uzate menajere în rigolele stradale, în rețeaua de canalizare pluvială sau în cursurile de apă;

 • b) scoaterea pe trotuare, în rigole sau pe carosabil a apelor uzate măturate din localuri, magazine sau imobile;

 • c)  degradarea, manevrarea instalațiilor sau murdărirea fântânilor arteziene, cișmelelor sau hidranților de pe raza municipiului Oradea. Se interzice de asemenea scăldatul în bazinele fântânilor arteziene;

 • d) aruncarea sau depozitarea pe malurile râului Crișul Repede și celorlalte cursuri de apă a gunoaielor menajere sau a altor reziduuri și gunoaie de orice fel ca: resturi de materiale, alimente, hârtii, fructe, țigări, gunoi de grajd, moloz, obiecte uzate etc;

 • e) spălarea sau efectuarea lucrărilor de întreținere a autovehiculelor pe suprafața domeniului public - străzi, trotuare, locurile publice de parcare și albiile apelor curgătoare, râuri și pârâuri sau în zona gurilor de scurgere a autovehiculelor, utilajelor, căruțelor și ambalajelor care au în conținut uleiuri, combustibili lichizi, lubrifianți, substanțe periculoase sau pesticide.

 • f) scăldatul și spălarea bunurilor în Crișul Repede în intravilan și folosirea malurilor acestuia ca loc de plajă.

Art. 7. - Operatorul are obligatia de a mentine in stare de functionare gurile de scurgere a apelor pluviale amplasate pe domeniul public conform prevederilor contractuale încheiate în acest sens.

Art. 8. - Pentru asigurarea funcționării gurilor de scurgere amplasate pe domeniul public, se interzice:

 • a) - infundarea gurilor de scurgere de pe strazi prin aruncarea diferitelor reziduuri sau pamant de catre cetateni sau de catre lucratorii de la salubritate in timpul curatirii strazilor si rigolelor, a materialelor folosite la lucrările de reparații drumuri;

 • b) - la curățirea de zapada si gheata a trotuarelor si rigolelor din fata imobilelor se interzice depozitarea materialului rezultat pe gurile de scurgere.

 • c) - se va evita pe cât posibil presărarea pe trotuare sau carosabil a nisipului, rumegusului sau cenușii, folosite ca material antiderapant

 • d) - depozitarea materialelor de construcții sau a deseurilor rezultate din lucrarile edilitare la o distanță mai mică de 2 m de gurile de scurgere fără asigurarea împotriva împrăștierea acestora.

Art.9. - Pentru evitarea colmatării gurilor de scurgere, regiile autonome, societățile de transport, persoanele fizice care sunt autorizate sa efectueze transporturi sunt obligate:

 • a) sa interzica punerea in circulatie a vehiculelor de orice fel care sunt au scurgeri de ulei, motorina sau alti carburanti.

 • b) sa asigure etanseizarea corespunzatoare a vehiculelor ce efectueaza transportul diferitelor materiale, pentru a preîntampina imprastierea lor in timpul transportului;

Art. 10. - Este interzisa:

 • a) neanuntarea la serviciile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, a interventiilor in urma avariilor sau deranjamentelor aparute la retele de gospodărie subterana, precum și desfacerea pavajelor si executarea de sapaturi pe strazi, in piete sau parcuri fara avizul acestora, ori in alte conditii decat in cele prevazute in avizul acordat pentru lucrare

 • b) nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a punctelor de lucru ce afecteaza trotuarele si partea carosabila a drumurilor care poate duce la producerea de accidente de circulatie;

 • c) diminuarea partii carosabile a strazilor prin executarea de rampe de acces in zona rigolei;

 • d) distrugerea prin circulatia cu mijloace de transport si utilaje neadecvate, sub orice forma a capacelor căminelor, guri si alte elemente de rețea;

 • e) distrugerea, ridicarea, mutarea si degradarea gurilor de scurgere de pe reteaua stradala;

 • f) deteriorarea instalatiilor aferente rețelelor publice, a aparatelor de masura, control, manevra , precum si a caminelor unde acestea sunt amplasate, prin actiune directa sau inundatii ale căminelor debranșament, subsolurilor și canalelor termice:

 • g) executarea si modificarea instalatiilor de alimentare apa potabila fara acordul scris al regiei.

 • h) amplasarea de constructii peste retelele publice de orice fel, cămine de vizitare sau guri de scurgere, acoperirea cu pamant sau alte materiale, a traseelor acestora si a caminelor, care ingreuneaza interventiile la acestea,

 • i) neînștiințarea în scris, în termen de 15 zile a operatorului despre dobândirea folosinței sau proprietății unui imobil dotat cu instalație de apă/canal branșată/racordată la rețeaua acestuia sau consumul de apă fără contract de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimantare cu apă și de canalizare încheiat cu operatorul.

 • j) executarea racordurilor de canalizare fără clapetă de sens și fără organ de închidere

Norme specifice privind protecția, conservarea instalațiilor amplasate pe domeniul public

Art. 11. - Pentru introducerea ordinii si disciplinei in exploatarea intretinerea si repararea instalatiilor publice de distribuire a apei si canalizare, se interzice persoanelor juridice, asociatiilor de proprietari sau cetatenilor urmatoarele:

 • a) distrugerea sau degradarea instalatiilor amplasate pe domeniul public: hidranți de incendiu, pentru udat spații verzi, a cismelelor publice si fantanilor arteziene, a bransamentelor de apa si racordurilor de canal aferente acestora;

 • b) deteriorarea aparatelor de masura, control si inregistrare, a caminelor, niselor, etc., unde acestea sunt instalate;

 • c) deteriorarea, distrugerea și sustragerea unor elemente aferente rețelelor de alimentare cu apă sau canalizare;

 • d) manevrarea neautorizata a vanelor si a robinetelor de concesie respectiv folosirea hidrantilor publici pentru alte scopuri decat cele legate de incendii;

 • e) aruncarea sau deversarea in camine sau reteua de canalizare a pamantului, molozului, deseurilor, reziduurilor menajere si industriale sau a produselor chimice care contin substante ce deterioreaza canalizarea si procesul tehnologic la statia oraseneasca de epurare, pomparea apelor freatice pe strazi sau parcuri;

 • f) folosirea apei potabile pentru udatul grădinilor si spalarea masinilor in perioadele de restricții anuntate de organele de adminstratie locale;

 • g) racordarea de catre abonati la reteua publica de apa a unor instalatii care pot perturba prestațiile la alți utilizatori;

 • h) acoperirea cu pamant, moloz sau alte materiale a receptorilor, caminelor de apa si canal, a hidrantilor de incendiu, a robinetilor de concesie, precum si deteriorarea sau mutarea tablitelor indicatoare de identificare a gospodariei subterane;

 • i) Utilizarea instalatiilor interioare de canalizare in timpul cat se fac reparatii la reteua de canalizare. Regia autonoma de apa - canal are obligatia de a anunta inceputul si sfarsitul acestor lucrari,

In toate cazurile de mai sus, costurile lucrarilor de remediere a instalatiilor publice de alimentare cu apa si canalizare se vor recupera de la cei vinovati de producerea prejudiciului;

Sanctiuni contraventionale

Art.12 - Săvârșirea faptelor stabilite în prezenta hotărâre, dacă nu au fost comise în astfel de condiții, încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • 1.      încălcarea prevederilor art. 2 lit. b, c, d, e, f, art. 3, art. 4 lit. a, b, c, art. 8 lit b, c, d, art. 10 lit.a, b, art. 11 lit. f cu amenda de la: 3.000.000 la 5.000.000 lei persoanelor fizice si 5.000.000 la 10.000.000 lei persoanelor juridice;

 • 2.      încălcarea prevederilor art. 5 lit. a, b, c, d, e, art. 6 lit. d și e, art. 9 lit, a, b și art. 10 lit. i și j cu amendă de la 2.500.000 lei la 3.500.000 lei pentru persoane fizice și de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei pentru persoane juridice;

 • 3.     încălcarea prevederilor art. 6 lit. b, c, f, cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane fizice și de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane juridice;

 • 4.      încălcarea prevederilor art. 6 lit.a, art. 8 lit a, art. 10 lit. c, d, e, f, g, h și art. 11 lit. a, b, c, d, e, g, h și i cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice și de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei pentru persoane juridice.

In toate cazurile de mai sus costurile lucrarilor de remediere și pagubele produse se vor recupera de cei constatati vinovati de producerea prejudiciului.

Art. 13 - La societatile comerciale si institutii, sanctiunea se aplica conducatorului acesteia, patronului sau persoanei care a avut ca sarcina de a urmari indeplinirea obligatiei respective. Amenda este repetitiva daca fapta este repetitiva. In cazul in care, contravenientul nu respecta obligatia de a inlatura situatia creata prin savarsirea contraventiei, ca de exemplu de evacuare a materialelor rezultate în urma lucrărilor de, de ridicare si evacuare a reziduurilor, de remediere a degradarilor produse, organul constatator poate aplica in mod repetat, dupa fiecare somatie, la care contravenientul nu se conformeaza, o noua amenda pentru contraventia savarsita. Pentru aceeasi fapta se exercita diferite cai de sanctiune: avertizare, amenda, sesizare penala, etc.

Agentul constatator stabileste amenda in cuprinsul procesului verbal de constatare a contraventiei. In afara sanctiunilor prevazute mai sus, agentul constatator, va putea stabili , in cuprinsul aceluiasi proces verbal cand va fi cazul, atat valoarea pagubei produse prin contraventie cat si confiscarea obiectelor care au servit la savarsirea contraventiei, cu precizarea valorilor.

Art. 14. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor la prezenta hotarare, se face de catre:

 • a) primar, agenți de politie, pentru toate contravențiile;

 • b) angajatii imputerniciti ai regiei autonome, pentru contraventiile savarsite in domeniul lor de activitate;

 • c) salariatii Primariei anume imputerniciti prin dispozitii ale primarului municipiului Oradea;

 • d) Corpul Gardienilor Publici;

 • e) alte persoane anume imputernicite de catre primar.

Art. 15. - Pagubele pricinuite prin savarsirea contraventiilor se recupereaza in felul urmator:

 • a) in situatia in care exista tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator, daca are dreptul sa aplice sanctiunea, stabileste si despagubirea pe baza de tarif, facând mentiunea corespunzatoare in procesul verbal;

 • b) daca nu exista tarif de evaluare a pagubei, partea vatamata isi va putea valorifica pretentiile, conform legislatiei civile in vigoare. În acest sens procesul verbal de constatare a contravenției va face dovada existenței faptei licite urmând ca întinderea prejudiciului suferit să fie determinată ulterior de către persoana juridică păgubită.

Art. 16. - Sunt supuse confiscarii: bunurile care au servit la savarsirea contraventiei, daca sunt ale contravenientului.

Cai de atac

Art. 17. Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, contravenientii pot face contestatie la Primaria Oradea, in termen de 15 zile de la comunicare, anexind procesul verbal de constatare a contraventiei.

Art. 18. - Contestatiile se solutioneaza de catre Judecatorie.

Dispozitii finale

Art. 19. - In cazul in care contravenientul achita in termen de 48 de ore la Trezoreria municipiului Oradea jumatate din minimul amenzii, iar prin contraventie nu s-au cauzat pagube si nu exista obiecte supuse confiscarii, orice urmarire inceteaza.

Art. 20. - Procedura constatarii contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se completeaza cu prevederile OG nr 2/2001, privind stabilirea contraventiilor.