Hotărârea nr. 810/2004

privind aprobarea Procedurii operationale pentru reducerea cantitatii facturate privind serviciile de furnizare de apa si canalizare in municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii operaționale pentru reducerea cantității facturate privind serviciile de furnizare de apă și canalizare în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 92972 din 21.07.2004 prin care Direcția Finanțe Locale propune aprobarea Procedurii operaționale pentru reducerea cantității facturate privind serviciile de furnizare de apă și canalizare în municipiul Oradea,

Ținând cont de dispozițiile următoarelor acte normative:

  • a) Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală,

  • b) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2001 privind organizarea și funcționarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare,

  • c) Hotărârea Guvernului României nr. 1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare,

  • d) Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare,

  • e) Hotărârea Consiliului Local nr. 751/27.05.2004 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin HCL nr. 164/27 martie 2003

În baza art. 38, alin. (2), lit. g), și ale art. 46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Procedura operațională pentru reducerea cantității facturate privind serviciile de furnizare de apă și canalizare în municipiul Oradea, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe Locale.

Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica cu:

  • -  Direcția Finanțe Locale

  • -  Direcția Dezvoltare Servicii Publice

  • - Regia Autonomă Apă-Canal Oradea

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 810


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian Dacin