Hotărârea nr. 81/2004

Privind aprobarea bugetului pe anul 2004 al Clubului Sportiv municipal Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea bugetului pe anul 2004 al Clubului Sportiv municipal Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.15 din data de 19 ianuarie 2004, întocmit de către Clubul Sportiv Municipal Oradea, prin care propune Consiliului local al municipiului Oradea solicita Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea bugetului pe anul 2004,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și n și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bugetul pe anul 2004 al Clubului Sportiv Municipal Oradea, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă bugetul pe anul 2004 al Secției de handbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul pe anul 2004 al Secției de polo din cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul pe anul 2004 al Secției de judo din cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe locale și Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Finanțe locale,

  • -  Clubul Sportiv Municipal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.81.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

Anexa nr.1 la HCL nr. 81 din 29 ianuarie 2004
BUGETUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL ORADEA PE ANUL 2004
NR. RD.DENUMIREA INDICATORILORCOD Buget 2004
1CHELTUIELI TOTAL"8,000,000"
2CHELTUIELI CURENTE01"8,000,000"
3TITLUL I CHELTUIELI PE PERSONAL02"1,250,000"
4CHELTUIELI CU SALARIILE10"1,200,000"
5Salarii de baza1001"500,000"
6Salarii de merit1002"30,000"
7Indemnizatii de conducere1003"88,000"
8Spor de vechime 1004"93,000"
9Alte sporuri1006"14,000"
10Ore suplimentare1007"20,000"
11Fond de premii1008"50,000"
12Alte drepturi salariale1014"115,000"
13Contributii pt.asigurari sociale de stat11"200,000"
14Cheltuieli pentru asigurarile de somaj12"30,000"
15Contributii pt.asigurari sociale de sanatate13"60,000"
16"Deplasari,detasari,transferari"14"50,000"
17"Deplasari,detasari,transferari in tara"1401"50,000"
18Deplasari in strainatate1402-
19Deplasari in strainatate14020
20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII20"6,750,000"
21Drepturi cu caracter social21"170,000"
22Alte drepturi stabilite de dispozitii legale2105"170,000"
23Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie24"385,000"
24Incalzit2401"50,000"
25Iluminat si forta motrica 2402"60,000"
26"Apa, canal, salubritate"2403"20,000"
27"Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax"2404"100,000"
28Furnituri de birou2405"60,000"
29Materiale pentru curatenie2406"5,000"
30Alte materiale si prestari servicii 2407"90,000"
31Materiale si prestari de serv. cu caracter functional (activitatea sportivă)25"6,100,000"
32Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipamente26"70,000"
33Alte ob.de inv. de mica valoare sau scurta durata2603"70,000"
34Carti si publicatii29"10,000"
35Alte cheltuieli30"15,000"
36"Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor"3001"15,000"

Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local nr.81 din 29 ianuarie 2004.

Bugetul secției de handbal pe anul 2004 se prezintă astfel:

Mii lei

Handbal

Sem. I

Sem. II

Buget 2004

1.

Calendar competițional intern

175.000

150.000

225.000

Transport

60.000

50.000

110.000

Cazare

25.000

20.000

45.000

Masă

60.000

55.000

115.000

Diverse

30.000

25.000

55.000

2.

Pregătire

366.000

100.000

410.000

Transport

53.000

30.000

83.000

Cazare

4.000

5.000

9.000

Masă

300.000

60.000

304.000

Diverse

9.000

5.000

14.000

3.

Indemnizații de efort, prime de joc, premii

500.000

284.000

840.000

Indemnizații efort

5

200.000

184.000

440.000

Prime de joc

250.000

100.000

350.000

Premii

50.000

-

50.000

4.

Echipament

75.000

50.000

125.000

5.

Alte cheltuieli - susținăt. de

5

efort, vitamine, medicamente, servicii med., taxe federație, chirie sală, transfer jucători

635.000

65.000

700.000

Total

1.751.000

649.000

2.400.000

Oradea, 29 ianuarie 2004.

Anexa nr.3 la Hotararea Consiliului Local nr.81 din 29 ianuarie 2004.

Bugetul secției de polo pe anul 2004 se prezintă astfel:

Mii lei

Polo

Sem. I

Sem. II

Buget 2004

1.

Calendar competițional intern

350.000

140.000

490.000

Transport

75.000

40.000

115.000

Cazare

60.000

20.000

80.000

Masă

175.000

50.000

225.000

Diverse

40.000

30.000

70.000

2.

Pregătire

90.000

40.000

130.000

Transport

30.000

20.000

50.000

Cazare

25.000

10.000

35.000

Masă

30.000

12.000

42.000

Diverse

5.000

3.000

8.000

3.

Indemnizații de efort, prime de joc, premii

675.000

460.000

1.135.000

Indemnizații efort

5

300.000

360.000

660.000

Prime de joc

350.000

100.000

450.000

Premii

25.000

-

25.000

4.

Alte cheltuieli - susținăt. de

5

efort, vitamine, medicamente, servicii med. taxe federație

5

145.000

100.000

245.000

Total

1.260.000

740.000

2.000.000

Oradea, 29 ianuarie 2004.

Anexa nr.4 la Hotararea Consiliului Local nr.81 din 29 ianuarie 2004.

Bugetul secției de judo pe anul 2004 se prezintă astfel:

Mii lei

Judo

Sem. I

Sem. II

Buget 2004

1.

Calendar competițional intern

55.000

70.000

125.000

Transport

15.000

36.000

51.000

Cazare

5.000

10.000

15.000

Masă

29.000

22.000

51.000

Diverse

6.000

2.000

8.000

2.

Pregătire

310.000

315.000

625.000

Transport

29.000

45.000

90.000

Cazare

16.000

-

-

Masă

260.000

265.000

525.000

Diverse

5.000

5.000

10.000

3.

Indemnizații de efort, premii

315.000

355.000

670.000

Indemnizatii de efort

180.000

220.000

400.000

Premii

135.000

135.000

270.000

4.

Echipament

50.000

-

50.000

5.

Alte cheltuieli - susținăt. de

5

efort, vitamine, medicame, serv. med., taxe federație, chirie sală

120.000

110.000

230.000

Total

850.000

850.000

1.700.000

Oradea, 29 ianuarie 2004.-