Hotărârea nr. 809/2004

privind aprobarea transferului unor mijloace fixe din patrimoniul public al municipiului Oradea in patrimoniul Regiei autonome Apa-Canal Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea transferului unor mijloace fixe din patrimoniul public al municipiului Oradea în patrimoniul Regiei autonome Apă-Canal Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.92309 din 16 iulie 2004, întocmit de către Direcția Finanțe Locale prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea transferului unor mijloace fixe din patrimoniul public al municipiului Oradea în patrimoniul Regiei autonome Apă-Canal Oradea,

Conform art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.2 lit.f și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a celor 12 poziții de mijloace fixe cu valoarea totală de 516.079.106 lei, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din patrimoniul privat al municipiului Oradea și înregistrarea în patrimoniul Regiei autonome Apă-Canal Oradea a celor 12 poziții de mijloace fixe cu valoarea totală de 516.079.106 lei menționate în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe Locale și Regia autonomă Apă-Canal Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Finanțe Locale,

  • -  Regia autonomă Apă-Canal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 809


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin