Hotărârea nr. 808/2004

Privind declararea programului „Promovarea sportului de performanta „ desfasurat prin Clubul Sportiv FC Oradea ca program de utilitate publica

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind declararea programului „Promovarea sportului de performanță „ desfășurat prin Clubul Sportiv FC Oradea ca program de utilitate publică

Analizând Raportul de specialitate nr.92709 din data de 20 iulie 2004 întocmit de către Direcția Finanțe Locale și Direcția administrație publică locală prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea declararea programului „Promovarea sportului de performanță,, desfășurat prin Clubul Sportiv FC Oradea ca program de utilitate publică,

Potrivit art. 2 din Legea 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările ulterioare, educația fizică și sportul sunt activități de interes național sprijinite de stat, care recunoaște și stimulează acțiunile organizatorice și de promovare a educației fizice și sportului, desfășurate de autoritățile administrației publice și de organismele neguvernamentale de profil. Statul garantează exercitarea funcțiilor sectorului public și particular în domeniile educației fizice și sportului,

Autoritățile administrației publice au obligația conform art.3 din Lege să sprijine sportul pentru toți și sportul de performanță.

Văzând prevederile Programului de guvernare pe perioada 2001-2004, cap.VI, pct. 6-7, potrivit căruia, una din principalele acțiuni în domeniul educației fizice și sportului o constituire desfășurarea activității în deplină concordanță cu Legea educației fizice și sportului și a regulamentului de aplicare a legii,

În baza Ordinului nr. 307/26.06.2001 al Ministerului tineretului și sportului a fost aprobată Strategia generală de organizare și dezvoltare a activității de educație fizică și sport din România pe perioada 2001-2004 care la cap. I pct.1 lit. d) și e) prevede realizarea procesului de descentralizare a structurilor sportive pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale activității de educație fizică și sport precum și creșterea gradului de implicare a administrației publice locale în susținerea organizatorică și financiară a desfășurării și dezvoltării activității de educație fizică și sport,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 149/2003 al Agenției Naționale pentru Sport potrivit căruia promovarea sportului de performanță este considerată Program sportiv de utilitate publică,

Ținând seama de art.38 alin.2 lit.n și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se declară programul „Promovarea sportului de performanță„ desfășurat prin Clubul Sportiv FC Oradea, ca program de utilitate publică.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Clubul Sportiv FC Oradea, Direcția Finanțe Locale și Direcția Administrație Publică Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Finanțe Locale,

  • -  Direcția Administrație Publică Locală,

  • -  Clubul Sportiv FC Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 808


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin