Hotărârea nr. 806/2004

privind exercitarea dreptului de preemtiune de catre Consiliul Local al municipiului Oradea asupra pachetului de actiuni detinut de SC Distrigaz Nord SA in capitalul social al SC Distrigaz Vest SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Consiliul Local al municipiului Oradea asupra pachetului de acțiuni deținut de SC Distrigaz Nord SA în capitalul social al SC Distrigaz Vest SA

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 92349 din 19.07.2004 prin care Direcția Finanțe Locale propune unele măsuri cu privire la exercitarea dreptului de preemțiune de către Consiliul Local al Municipiului Oradea asupra pachetului de acțiuni deținut de SC Distrigaz Nord SA în capitalul social al SC Distrigaz Vest SA.

Ținând cont de prevederile art.38, alin (2), lit. j), ale art. 46, alin (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1.(1) Se aprobă cumpărarea pachetului de acțiuni la SC Distrigaz Vest SA Oradea, oferit spre vânzare, în condițiile prevăzute de lege, de către acționarul SC Distrigaz Nord SA Târgu Mureș, în limita aportului la capitalul social deținut de către Consiliul local al municipiului Oradea în capitalul social al SC Distrigaz Vest SA.

  • (2) Valoarea de cumpărare a unei acțiuni va fi aprobată în condițiile prevăzute de lege, pe baza unui raport de evaluare întocmit conform standardelor de evaluare în vigoare.

Art.2.(1) Se aprobă mandatarea reprezentaților Consiliului Local al municipiului Oradea de a exercita dreptul de cumpărare al acțiunilor la SC Distrigaz Vest SA oferit spre vânzare în condițiile prevăzute de lege de către SC Distrigaz Nord SA Târgu Mureș.

(2) Termenul pentru subscrierea acțiunilor Consiliului Local al municipiului Oradea va fi cel aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor SC Distrigaz Vest SA, cu respectarea cerințelor prevăzute de lege.

Art.3. Se aprobă mandatarea d-lui Petru Filip - primar și a d-lui Sala Emilian pentru semnarea din partea Consiliului Local al municipiului Oradea a contractului de vânzare - cumpărare acțiuni care se va încheia în condițiile prevăzute de lege între SC Distrigaz Nord SA Târgul Mureș și acționarii care și-au exercitat dreptul de preemțiune.

Art.4.(1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea, la venituri din taxe de timbru notarial - cod 17.02.12 cu suma de 270.000.000 lei, iar la cheltuieli capitolul 63.02.13 - Servicii și dezvoltare publică și locuințe - introducere de gaze naturale în localități, titlul 70 - Cheltuieli de capital cu suma de 270.000.000 lei, pentru cumpărarea pachetului de acțiuni.

  • (2) Se aprobă înscrierea în lista cu obiectivele de investiții a municipiului Oradea - titular Primăria Municipiului Oradea a unui obiectiv nou cu denumirea:

“Achiziționarea de acțiuni la SC Distigaz Vest SA”

  • (3) Pentru diferența dintre suma aprobată cu destinația achiziționării de acțiuni la SC Distrigaz Vest SA și acea care va fi stabilită potrivit metodologiei aprobată la art. 1 din prezenta hotărâre, ulterior se va iniția un proiect de hotărâre de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea.

  • (4) Se mandatează Direcția Finanțelor Locale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea de a opera toate modificările în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea, care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.5. Se aprobă ca modificările intervenite în structura și valoarea capitalului social rezultate din cumpărarea pachetului de acțiuni de către Consiliul Local al Municipiului Oradea oferit spre vânzare de SC Distrigaz Nord - Târgul Mureș SA, să fie modificate corespunzător și în statutul societății SC Distrigaz Vest SA.

Art.6. Numărul de acțiuni cumpărate în limita aportului la capitalul social, valoarea acțiuni stabilită pe bază de raport de evaluare, precum și eventualele acțiuni cumpărate prin neexercitarea dreptului de cumpărare de către acționarii SC Distrigaz Vest SA Oradea vor fi aprobate ulterior prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Oradea.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcției Finanțe Locale din cadrul Primăriei Oradea.

Art.8. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -  Direcția Finanțe Locale

  • -  SC Distrigaz Nord - Târgul Mureș SA

  • -  SC Distrigaz Vest SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 806


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin