Hotărârea nr. 805/2004

privind numirea unor reprezentanti ai Consiliului Local al municipiului Oradea in Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie al SC Distrigaz Vest SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea unor reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație al SC Distrigaz Vest SA

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 92348 din 19.07.2004 prin care Direcția Finanțe Locale propune numirea unor reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație al SC Distrigaz Vest SA

Ținând cont de dispozițiile art. 134, alin (4) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare

În baza art.38, alin (2), lit. j), ale art. 46, alin (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă numirea d-lui RUSU NICOLAE în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor SC Distrigaz Vest SA.

Art.2. Se aprobă numirea d-lui NEMETI EMERIC în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Oradea în Consiliul de Administrație al SC Distrigaz Vest SA.

Art.3. Se aprobă ca mandatul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație al SC Distrigaz Vest SA să se exercite în conformitate cu statutul societății aprobat în condițiile legii, cu Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare precum și cu hotărârile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă ca în baza modificărilor menționate la articolele 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre să se modifice corespunzător și statutul societății.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcției Finanțe Locale din cadrul Primăriei Oradea.

Art.6. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -  Direcția Finanțe Locale

  • -  SC Distrigaz Vest SA

  • -  Dl. Rusu Nicolae

  • -  Dl. Nemeti Emeric.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 805


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin