Hotărârea nr. 801/2004

privind aprobarea Contractului privind Contul Serviciului Datoriei, care se va semna intre RA Apa Canal Oradea, BERD si BCR si a Contractului privind Contul de Garantie Escrow care se va semna intre Municipiul Oradea, BERD si BCR

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Contractului privind Contul Serviciului Datoriei, care se va semna între RA Apă Canal Oradea, BERD și BCR și a Contractului privind Contul de Garanție Escrow care se va semna între Municipiul Oradea, BERD și BCR

Analizând Raportul de specialitate nr.91995 din 15 iulie 2004, întocmit de către Direcția Finanțe Locale prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Contractului privind Contul Serviciului Datoriei, care se va semna între RA Apă Canal Oradea, BERD și BCR și a Contractului privind Contul de Garanție Escrow care se va semna între Municipiul Oradea, BERD și BCR,

R.A. Apă Canal Oradea este beneficiarul final al unui program de finanțare, care se va desfășura în perioada 2004-2007, în valoare totală de 23.906.000 euro. Obiectul acestei finanțări îl constituie „Reabilitarea sistemului de canalizare și a Stației de Epurare în municipiul Oradea, județul Bihor, România”. Pentru finanțarea proiectului sus menționat, între Guvernul României și Comisia Europeana s-a încheiat un Memorandum de finanțare privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare (ISPA).

Ponderea asistentei acordate de Comunitate este de 70% (16.734.200 euro), 25% (6.000.000 euro) reprezintă credit bancar acordat de BERD și 5 % (1.171.800 euro) contribuția bugetului local.

Împrumutul este garantat de Consiliul Municipal Oradea. Intre BERD si Municipiul Oradea a fost semnat in data de 16.03.2004 Contractul de garanție si asistenta la proiect.

Acordul de imprumut si Contractul de garanție si asistenta la proiect au fost aprobate de către Consiliul local Oradea prin HCL nr. 56/29.01.2004.

garantarea împrumutului extern de către Municipiul Oradeaa fost autorizată prin Hotărârea Comisiei de autorizare a a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autoritățile publice locale, nr. 8/25.02.2004,

în temeiul Legii privind ajutorul de stat, nr.143/1999și Ordinului Consiliului Concurenței nr. 252/2002 a fost notificat Consiliul Concurenței, iar ca urmare a documentației depuse de către Primăria Municipiului Oradea a fost emisă Decizia președintelui consiliului nr. 134/23.04.2004, conform căreia garantarea este permisă, neconstituind ajutor de stat.

Potrivit Acordului de împrumut si a Contractului de garanție și asistență la proiect atât R.A. Apa Canal Oradea în calitate de Împrumutat cât si Consiliul Municipal Oradea in calitate de Garant trebuie să deschidă și să mențină, fiecare în parte, un cont al serviciului datoriei, respectiv un cont escrow, în care să constituie un fond de rezerva, în scopul garantării îndeplinirii obligațiilor privind serviciul datoriei aferent,

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 146 din 31 octombrie 2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență nr.45/2003, privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Contractul privind Contul Serviciului Datoriei, care se va semna între RA Apă Canal Oradea, BERD și BCR, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Contractul privind Contul de Garanție Escrow care se va semna între Municipiul Oradea, BERD și BCR, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește dl. Petru Filip - Primar al municipiului Oradea, pentru negocierea și semnarea Contractului privind Contul de Garanție Escrow precum și a oricăror altor documente în legătură cu contractul incluzând, dar fără a se limita la, orice notificări, renunțări, aprobări și/sau amendamente.

Art.4. Se aprobă înaintarea documentației necesare pentru avizului Ministerului Finanțelor Publice în vederea deschiderii de către autoritatea locală a Contului de Garanție Escrow la Banca Comercială Română.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe Locale și Regia autonomă Apă-Canal Oradea.

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

  • -   Direcția Finanțe Locale,

  • -  Regia Autonomă Apă-Canal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 801


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin