Hotărârea nr. 800/2004

privind respingerea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate de catre SAVU MARIOARA, proprietara imobilului situat in Oradea, Bdul Stefan cel Mare nr.74 bl.Pb23 ap.6.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind respingerea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere datorate de către SAVU MARIOARA, proprietara imobilului situat în Oradea, Bdul Ștefan cel Mare nr.74 bl.Pb23 ap.6.

Analizând Raportul de specialitate nr.51105 din 9 aprilie 2004, întocmit de către Direcția Finanțe Locale prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea scutirea la plata majorărilor și penalităților de întârziere în sumă totală de 4.559.681 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Savu Marioara, proprietara imobilului situat în Oradea, Bdul Ștefan cel Mare nr.74, bl. Pb 23 ap.6, acumulate în cursul anilor 1999-2004 ca urmare a neachitării impozitului pe clădiri și a taxei auto,

Ținând seama de prevederile art.115 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge scutirea de la plata majorărilor și penalităților de întârziere în sumă totală de 4.559.681 lei datorate de către Savu Marioara, proprietara imobilului situat în Oradea, Bdul Ștefan cel Mare nr.74, bl. Pb 23 ap.6.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe Locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Finanțe Locale,

  • -  Contribuabilul, prin grija Direcției Finanțe Locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 800


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin