Hotărârea nr. 8/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hala depozitare si biruri str. Plantelor numar cadastral 1130, 3114 si 2876 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hala depozitare și biruri str. Plantelor numar cadastral 1130, 3114 si 2876 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.52194 din data de 19 ianuarie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hala depozitare si biruri str. Plantelor numar cadastral 1130, 3114 si 2876 - Oradea,

Teritoriul luat in considerare pentru realizarea obiectivului, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea de nord-vest a acestuia, cartierul Episcopia Bihorului, aproape de intersectia cu str. Crivatului,

Terenul luat in studiu in suprafata totala de 17.105 mp, se compune din parcelele cu numar cadastral 3114, 1130 si 2876 înscrise in C.F.N. nr.1863 - Oradea, aflat in proprietatea beneficiarului, SC Amur System com SRL,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 401/2003,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Hala depozitare si biruri str. Plantelor, numar cadastral 1130, 3114 si 2876 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  Aliniamentul propus (limita de implantare gard): 6,50 m din axul str.Plantelor in vederea asigurarii rezervei de teren pentru modernizare strazii Plantelor, propus la un profil transversal de 13,0 m iar pe zona de protectie a centurii, gardul se va retrage progresiv pina la maximum 13,50m din ax.

  • -  Regimul de aliniere: 24,0 m de la aliniamentul propus;

  • -  Modul de utilizare a terenului: POTmax.propus = 15 %, CUTmax.propus = 1,5.

Art.2. Se revocă hotarârea nr. 215/30.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Amplasare hala si birouri str. Plantelor FN - numar cadastral 1130 - Oradea.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.8.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin