Hotărârea nr. 799/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hale depozit - zona Calea Santandrei - drum de exploatare spre Statiunea de Cercetare Agricola, nr. cadastral 4058 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hale depozit - zona Calea Santandrei - drum de exploatare spre Statiunea de Cercetare Agricola, nr. cadastral 4058 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.93087 din data de 22 iulie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hale depozit - zona Calea Santandrei - drum de exploatare spre Statiunea de Cercetare Agricola, nr. cadastral 4058 - Oradea,

Terenul care face obiectul prezentului PUD este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea de sud-vest a localitatii intr-o zona a carui caracter dominant este reprezentat de functiunea economica si de servicii.

Terenul in suprafata de 5.000 mp, pe care se propune realizarea investitiei, identificat cu nr. cadastral 4059 inscris in C.F.N. nr. 2366 Oradea, se afla in proprietatea beneficiarului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Hale depozit - zona Calea Santandrei - drum de exploatare spre Statiunea de Cercetare Agricola, nr. cadastral 4058 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  Cladirile hala depozit in regim de inaltime parter, vor fi amplasate pe directia sud si nord si despartite de calea de acces auto;

  • -  Cladirile se vor retraje de la limita sudica a terenului minim 10,70m si 7,17m de la limita nordica; Retragerea de la limita estica va fi de minim 10,07m; - Gardul incintei spre drumul de exploatare se va retrage la minimum 6,0m din ax pentru a pastra o rezerva de teren necesara dezvoltarii drumului la un profil transverdal reglementat prin PUG municipiul Oradea.

  • -  Cladirea poarta se va amplasa in vecinatatea accesului in incinta ; - forajul de apa, rezervorul de apa si hidroforul se vor amplasa intre zonele de parcare pe jumatatea nordica a amplasamentului;

  • -  Platforma de parcare va fi amenajata in zona de acces intre aliniament si cladirile hala iar platforma carosabila se va realiza central pentru a permite accesul auto la fiecare hala;

  • -  Accesul la obiectivul propus: din accesul existent din Calea Sintandrei pe drumul de exploatare nr. cadastral 106 propus spre reamenajare;

  • -  Dotarea cu utilitati: prin puț forat pentru captarea apei subterane, rezervor vidanjabil pentru canalizarea menajera.; alimentarea cu energie electrica prin racordarea la reteaua existenta in zona. Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri

Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 799


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin