Hotărârea nr. 798/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizari pentru tineret str. Calea Clujului – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizari pentru tineret str.

Calea Clujului - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 93086 din data de 22 iulie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizari pentru tineret str. Calea Clujului - Oradea,

Zona luata in studiu este cuprinsa intre str.Calea Clujului, drumul de acces spre Uzina de apa dupa postul de control, liziera padurii de linga drumul national DN1 (E60) in partea de sud, Uzina de apa la limita nordica, de la limita terenului de exploatare argila pe latura estica si pana la limita terenurilor proprietate particulara de pe latura vestica.

Terenul este liber de constructii utilitatea sa actuala fiind cea agricola.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Modificator lotizari pentru tineret str. Calea Clujului - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate.

  • •  realizarea unui numar total de 391 parcele având fiecare o suprafata de 250 mp;

  • •  latimea minima a frontului unei parcele este de 14,00 m; - retragere de la aliniament minim

3,0;

  • •  POT maxim = 40% si CUT maxim = 0,85.

Art. 2. Se abrogă H.C.L. nr. 650/25.09.2003 privind aprobarea PUD- Lotizari pentru tineret, str. C. Clujului- Oradea.

Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 798


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin