Hotărârea nr. 796/2004

Privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” – post mortem - lui COLF IOAN EUGEN

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Oradea” - post mortem - lui COLF IOAN EUGEN

Analizând Raportul de specialitate nr.93150 din data de 22 iulie 2004, întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Oradea” domnului COLF IOAN EUGEN,

În baza art. 38 alin (2) lit.v și art. 46 alin.1 și 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o tă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă Titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Oradea” - post mortem - lui COLF IOAN EUGEN.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrație Publică Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Administrație Publică Locală

  • - Fam. COLF EUGEN.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 796


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin