Hotărârea nr. 794/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Sediu firma si locuinta de serviciu str. Bega nr.17, Oradea - numar cadastral 7893/11 si 7894

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Sediu firmă și locuință de serviciu str. Bega nr.17, Oradea - numar cadastral 7893/11 si 7894

Analizând Raportul de specialitate nr.92373 din data de 19 iulie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Sediu firmă și locuință de serviciu str. Bega nr.17, Oradea - numar cadastral 7893/11 si 7894,

Amplasamentul este accesibil pe latura de nord din strada Moliere, cu ieșire în strada Calea Clujului. Pe latura de vest din str. Bega. Se invecineaza cu loturi individuale cu locuinte in regim parter iar la cu terenuri ocupate de unitati industriale.

Terenul in suprafata de 526,0 mp identificat cu nr. topo. 7894 Oradea, inscris in C.F. nr.12749 si nr. topo7893/11 inscris in C.F. nr. 69885, se afla in proprietatea beneficiarului, SC Globalcons S.R.L. reprezentata prin d-na Bondar Marioara,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Sediu firma si locuinta de serviciu str. Bega nr.17, Oradea - numar cadastral 7893/11 si 7894, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Regimul de aliniere in raport cu vecinatatile: - constructia se va amplasa la minim 7,50m de la aliniamentul strazii Bega ; fata de mejdia dreapta se va retrage 0,20m si fata de mejdia posterioara se va retrage minim 1,50m;

  • -  Functiunile propuse: - se va amenaja la parterul cladirii sediul de firma iar la mansarda locuinta de serviciu;

  • -  Zona de acces auto si platforma de parcare pentru 7 autoturise se va amenaja cu intrare din str. Moliere, iar accesul pietonal din str. Bega.

  • -  Indicii de utilizare a terenului : P.O.T. = 18,44%, C.U.T. = 0,38

  • -  Echiparea tehnico-edilitara a obiectivului se va realiza prin integrarea retelelor noi in sistemul existent pe strazile Bega si Moliere.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 794


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin