Hotărârea nr. 793/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala – str. Drumul Hotarului nr. 27 numar cadastral 5640 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Drumul Hotarului nr. 27 numar cadastral 5640 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.92372 din data de 19 iulie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Drumul Hotarului nr. 27 numar cadastral 5640 - Oradea,

Terenul studiat este situat partial in intavilanul localitatii si partial in extravilan, in partea de nord vest, in cartierul Episcopia Bihor al municipiului Oradea, la intersectia strazii Drumul Hotarului cu un drum de exploatare neamenajat, nr. cadastral 2963, într-o zona în curs de dezvoltare urbanistica a functiunii de locuire, identificat cu numar cadastral 5640 înscris în C.F.N nr.3686 - Oradea aflat in proprietatea beneficiarului, d-na Mesaros Maria Rodica,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Drumul Hotarului nr. 27 numar cadastral 5640 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  limita de implantare a gardului fata de drumurile de acces minim 6,0m in vederea asigurarii unei rezerve de teren pentru dezvoltarea strazii Drumul Hotarului si a drumului secundar la un profil transversal de 12,0m precum si pentru racordarea celor doua cai de acces, cu o raza de curbura conform normelor tehnice;

  • -  limita de implantare a constructiei: 2,50m de la linia trotuarului drumului secundar propus pentru dezvoltare la un profil corespunzator drumurilor categoria III reglementat prin PUG municipiul Oradea;

  • -  retragere de la mejdia stinga 1,90m;

  • -  gabaritele cladirii: 11,10m x 11,65m;

  • -  POT = 9,6%, CUT = 0,23;.

  • -  accesul la parcela se va realiza din drumul secundar nr. topo 2963 ce se ramifica din str. Drumul Hotarului;

  • -  terenul rezervat amenajarii drumurilor de acces se propune sa treca din proprietatea beneficiarului in domeniul public, care va face obiectul unei alte hotariri de consiliu;

  • -  asigurarea utilitatilor : alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona;

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •   Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 793


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin