Hotărârea nr. 791/2004

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala str. Prunilor nr.1/B nr. cadastral 2678 si 2682 - Oradea

ROMÂNIA                                     ----------

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE                ----------

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casă familiala str. Prunilor nr.1/B nr. cadastral

2678 si 2682 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.91837 din data de 15 iulie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casă familiala str. Prunilor nr.1/B nr. cadastral 2678 si 2682 -Oradea,

Terenul studiat este situat partial in intravilan si partial in extravilanul localitatii Oradea, in zona de dealuri a municipiului, se invecineaza cu terenuri agricole categoria livezi proprietatea persoanelor fizice si/sau juridice situate pe strada Prunilor si Piersicilor, este identificat cu numar cadastral 2678 înscris in C.F.N nr.1517 in suprafata totala de 6829,0 mp, terenul se afla in proprietatea beneficiarilor Bente Teodor și Bente Cornelia,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - Casă familiala str. Prunilor nr.1/B nr. cadastral 2678 si 2682- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  limita minima de implantare a constructiilor fata de axul drumului privat este propus la 25,0m;

  • -  limita minima de implantare a gardului proprietatii la 6,0m din axul strazii Prunilor in vederea pastrarii unei rezerve de teren pentru dezvoltarea strazii la un profil transversal drum categoria III, reglementat prin PUG municipiul Oradea;

  • -  accesul carosabil, pietonal este asigurat din str.Prunilor pe terenul cu nr.cadastral 2682, destinat ca drum de acces privat care se continua si pe zona de extravilan la terenurile de livada;

  • - POT=2,2%

  • -  casa va fi situata la limita intravilanului municipiului Oradea;

  • -  asigurarea utilitatilor : alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 791


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin