Hotărârea nr. 790/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Casa familiala -str. Popasului nr.9/B numar cadastral 2455 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Casa familiala -str. Popasului nr.9/B numar cadastral 2455 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 91840 din data de 15 iulie 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Casa familiala -str. Popasului nr.9/B numar cadastral 2455 -Oradea,

Terenul luat in studiu in suprafata de 759,0mp este parcela cu numar cadastral 2455 inscris in C.F.N. nr.1297 Oradea, aflat in proprietatea beneficiarului Miko Izabella,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Popasului nr.9/B numar cadastral 2455 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  Profil transversal al ramificatiei strazii Popasului, nr. cadastral 3993/41va fi de 12,0m;

  • -  Limita de implantare a gardului proprietatii: 6,0m din axul strazii;

  • -  Limita minima de implantare a constructiei: 3,0m fata de aliniamentul propus al str. Popasului;

  • -  retrageri laterale: 14,0m de la mejdia dreapta; retragere spate: 0,60m de la limita posterioara;

  • -  regim de inaltime: parter;

  • - POT propus = 14,60% ; CUTpropus = 0,14;

  • -  gabaritele cladirii: 15,0m x 7,40m;

  • -  asigurarea utilitatilor : alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 10/29.01.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Casa familiala -str. Popasului nr.9/B.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 790


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin