Hotărârea nr. 789/2004

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta S+P+M – str. Piscului nr. 11 nr cadastral 5001 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință S+P+M - str. Piscului nr. 11 nr cadastral 5001 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.80168 din data de 17 mai 2004, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință S+P+M - str. Piscului nr. 11 nr cadastral 5001 - Oradea,

Terenul studiat are suprafața de 1990 mp, identificat cu nr cadastral 5001 inscris in CF nr. 3652 -Oradea, se află în proprietateabeneficiarului, Hosu Valentina,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. c), k) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință S+P+M - str. Piscului nr. 11 nr cadastral 5001 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regimul de inaltime al construcției S+P+M

  • -  front stradal al parcelei 16,00 m

  • -  retragere 6,0m de la frontul stradal;

  • -  limita de implantare a clădirii 14,00 m din axul străzii Piscului

  • -  retragere 2,0 m față de mejdia de vest, lăsând un acces carosabil de 3 m pe mejdia de est

  • -  indicii de utilizare a terenului: POT =7,8 %, CUT= 0,25

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 789


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin