Hotărârea nr. 788/2004

privind aprobarea Planului Cadastral de amplasare si delimitare a bunurilor imobile cu nr. cadastral 3603 si 5583 Oradea , situate in Oradea, str. Matei Basarab intersectie cu B-dul Decebal si atribuirea terenului mentionat in folosinta gratuita in fav

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea Planului Cadastral de amplasare și delimitare a bunurilor imobile cu nr. cadastral 3603 și 5583 Oradea , situate în Oradea, str. Matei Basarab intersecție cu B-dul Decebal și atribuirea terenului menționat în folosinta gratuita în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15691 din 20.07.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului Cadastral de amplasare și delimitare a bunurilor imobile cu nr. cadastral 3603 și 5583 Oradea și transmiterea terenului menționat în suprafață totala de 3.803 mp ., în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 536 / 29.04.2004 s-a aprobat Plan Urbanistic de Detaliu - Detaliu - Locuințe colective pentru tineret Str. Matei Basarab intersecție cu B-dul Decebal -Oradea.

Terenul cu nr. cadastral 3603 și 5583 s-a constituit din terenul identificat conform art. 1, teren aflat in proprietatea orasului Oradea .

În conformitate cu prevederile Legii nr. 148/1999 actualizată, privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe

In temeiul art. 38(2) lit. "c", "f", "k" art. 46(2) și art. 126 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a terenului cu nr. topo. 3114 în suprafața de 13.091 mp., identificat cu Adeverința O.N.C.G.C. Bihor nr. 7629 / 20.07.2004, reprezentând teren intravilan aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Art. 2. (1) Se aprobă modificarea formei numărului cadastral 3603 Oradea în suprafață de 1756 mp, înscris în CF_NDF 2671 Oradea, teren proprietatea municipiului Oradea.

(2) Se aprobă constituirea nr. cadastral 5583 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care sunt înscrise nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața care se dezlipește din nr.topo și se constituie în nr.cadastral

-mp-

2180/2

3174 Oradea

21.270

1.438

2181/3

3174 Oradea

2.246

296

3114

Adv. O.N.C.G.C. Bihor nr.7629/2004

13.091

313

Tota

2.047

Art. 3. Se aprobă Planul Cadastral de încadrare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3603 și 5583 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

3603

1.756

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

5583

2.047

Art. 4. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 5583 Oradea în suprafață de 2.047 mp.

Art. 5. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a suprafeței totale de 3.803 mp teren identificat cu nr. cadastrale 3603 și 5583 Oradea, în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea construirii “Locuințe colective pentru tineret” - Str. Matei Basarab intersecție cu B-dul Decebal .

Art. 6. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului menționat la pct. 4 pe durata realizării investiției.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Arhitectului șef

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Direcția Administrare Patrimoniu

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea

  • -  Agenția Națională pentru Locuințe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 788


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian Dacin