Hotărârea nr. 784/2004

Privind aprobarea modificarii Regulamentului pentru stabilirea Metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea modificării Regulamentului pentru stabilirea Metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 15488 din 16.07.2004 prin care Administrației Patrimoniului Imobiliar propune modificarea Regulamentului pentru stabilirea Metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

În baza Legii nr. 175/20.05.2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate tersonală

În conformitate cu art.38(2) lit. c, f, art.46 (2) din Legea Nr.215 / 2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului pentru stabilirea Metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 modificată și completată prin Legea nr. 175/20.05.2004 privind sprijin acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală astfel:

  • - Se abrogă lit. f) și g) din art. 11, lit. e) șif) din art. 12 și lit f) dinart. 14

  • - Articolul 23 va avea următorul cuprins: „Încălcarea prevederilor art. 3 alin (2) prin nedeclararea de către solicitant că deține sau nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren pe care se poate construi o locuință constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal”.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Direcția Administrare Patrimoniu

  • - Serviciul Patrimoniu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 784


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin