Hotărârea nr. 783/2004

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5062 in suprafata de 280 mp., reprezentand teren intravilan situat in Oradea str. Nojoridului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H OT Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5062 în suprafață de 280 mp., reprezentând teren intravilan situat în Oradea str. Nojoridului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15446 din 15.07.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate nr. cadastral 5062 în suprafață de 280 mp..

Terenul luat în studiu este situat în Oradea la intersecția str. Nojoridului cu str. Grădina cu Fragi reprezentînd teren intravilan.

Numărul cadastral 5062 s-a constituit din terenul identificat cu numărul topografic 8564/2, înscris în CF 11814 Oradea, proprietatea Statului Român.

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 (2) lit. f) și art.46 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

Consiliului Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului cu nr.

topo 8564/2 și 8567/3 înscris în CF 11814 Oradea.

Art. 2. Se aprobă constituirea numărului cadastral 5062 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care sunt înscrise nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața care se dezlipește din nr.topo și se constituie în nr.cadastral

-mp-

8564/2

11814 Oradea

1.636

280

Art. 3. Se aprobă Planul cadastral de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. Cadastral 5062 Oradea :

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

5062

280

Municipiul Oradea

Legea nr. 213/1998

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Direcția Administrare Patrimoniu

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 783


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin