Hotărârea nr. 779/2004

privind aprobarea Planului Cadastral de amplasare si delimitare a bunurilor imobile cu nr. cadastral 5580 si 5581 Oradea , situate in Oradea, Calea Aradului intersectie cu Calea Santandreiului si atribuirea terenului mentionat in folosinta gratuita in

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Cadastral de amplasare și delimitare a bunurilor imobile cu nr. cadastral 5580 și 5581 Oradea , situate în Oradea, Calea Aradului intersecție cu Calea Sântandreiului și atribuirea terenului menționat în folosinta gratuita în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15445 din15.07.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea Planului Cadastral de amplasare și delimitare a bunurilor imobile cu nr. cadastral 5580 și 5581 Oradea și transmiterea terenului menționat în suprafață totala de 15.617 mp ., în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 329 / 31.03.2004 s-a aprobat Plan Urbanistic de Detaliu - Locuințe colective pentru tineret Str. Calea Aradului intersecție cu Calea Sântandreiului .

Terenul cu nr. cadastral 5580 și 5581 s-a constituit din terenul identificat conform art. 1, teren aflat in proprietatea orasului Oradea .

În conformitate cu prevederile Legii nr. 148/1999 actualizată, privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe

In temeiul art. 38(2) lit. "c", "f", "k" art. 46(2) și art. 126 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea nr. cadastral 5580 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care sunt înscrise nr.

topo

Suprafața de teren înscrisă in CF

- mp-

Suprafața din care se constituie nr. cadastral -mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

1562/64

1666

Santandrei

1.643

693

950

1562/84

30.675

1.245

29.430

1563/1

233

51

182

1563/2

25

25

-

1563/3

150

150

-

1564/1

12

12

-

1564/34

1.680

1.680

-

1564/35

26.372

5.253

21.119

Total

9.109

(2) Se aprobă constituirea nr. cadastral 5581 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care sunt înscrise nr.

topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața din care se constituie nr. cadastral -mp-

Supraf. ce rămâne înscrisă în nr. topo -mp-

1562/64

1666

Santandrei

950

950

-

1562/84

29.430

5558

23.872

C:\CONSILIU\HOTARARI\proiecte\PROIECTE\29 iulie 2004\h779_04.doc

1

SM\SM 2ex.

Art. 2. Se aprobă Planul Cadastral de încadrare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5580 și 5581 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

5580

9.109

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

5581

6.508

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 5580 în suprafață de 9.109 mp și 5581 în suprafață de 6.508 Oradea.


Art.4. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a suprafeței totale de 15.617 mp teren identificat cu nr. cadastral 5580 și 5581 Oradea, în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea construirii “Locuințe colective pentru tineret” - Str. Calea Aradului intersecție cu Calea Sântandreiului .

Art. 5. Transmiterea în folosință gratuită a terenului menționat la art.. 4 este pe durata realizării investiției.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Arhitectului Șef

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • -  Direcția Administrare Patrimoniu

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Judecătoria Oradea

  • -  Agenția Națională pentru Locuințe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 779


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

C:\CONSILIU\HOTARARI\proiecte\PROIECTE\29 iulie 2004\h779_04.doc

2

SM\SM 2ex.