Hotărârea nr. 778/2004

privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru vanzarea suprafetei de 1.243 mp teren, inscris in CF NDF 3167 Oradea cu nr. cadastral 3740, situat in Oradea, str. Mestesugarilor, destinat realizarii unui spatiu comercial si birouri

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H OT Ă R Â R E

privind aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru

vânzarea suprafeței de 1.243 mp teren, înscris în CF NDF 3167 Oradea cu nr. cadastral 3740, situat în Oradea, str. Mestesugarilor, destinat realizării unui spațiu comercial și birouri

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15401 din 15.07.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru vânzarea suprafeței de 1.234 mp teren identificat cu nr cadastral 3740 Oradea, în vederea realizării unui spațiu comercial și birouri.

Hotărârea Consiliului Local nr. 11/29.01.2004 aproba Planul Urbanistic de Detaliu privind construirea unui spațiu comercial și birouri pe terenul identificat cu nr. cadastral 3740 Oradea, situat în Oradea str. Mestesugarilor, aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Prețul terenului propus spre vânzare, stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 363/07.05.2004, este de 21.752,5 Euro reprezentând17,5 Euro/mp fără TVA.

Ținînd cont de prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor,

În temeiul art. 38(2) lit. ”f", "h", art. 46(2), art. 121,  123 și 125 din Legea nr.

215/2001 privind Administrația Publică Locală

Consiliului Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă organizarea unei licitații publice deschise în vederea vânzării suprafeței de 1.243 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3740 înscris în CF NDF 3167 Oradea, situat în Oradea str.Mestesugarilor, pentru realizarea_unui spațiu comercial și birouri, cu obligația celui care câștigă licitația să suporte cheltuielile de întocmire a documentației aferente.

Art. 2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru licitația publică deschisă privind vânzarea terenului identificat la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă prețul de pornire a licitației în valoare de 17,5 Euro/mp. fără TVA.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar

 • -  Direcția Administrare Patrimoniu

 • -  Serviciul Patrimoniu

 • -  Serviciul Achiziții publice - Valorificări active.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 778


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian Dacin

C:\CONSILIU\HOTARARI\proiecte\PROIECTE\29 iulie 2004\h778_04.doc

ANEXĂ LA H.C.L. nr. 778/ 29iulie 2004

C A I E T D E S A R C I N I

privind organizarea unei licitații publice deschise

în vederea vânzării suprafeței de 1.243 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3740 înscris în CF NDF 3167 Oradea, situat în Oradea str. Mestesugarilor, destinat realizarii unui spațiu comercial și birouri

1. OBIECTUL VÂNZĂRII

 • 1.1. Se supune licitației publice deschise în vederea vânzării , terenul situat în Oradea , str.Mestesugarilor, în suprafață de 1.243 mp. identificat cu nr cadastral 3740, înscris în CF NDF 3167Oradea.

 • 1.2. Condițiile de calificare ale ofertanților și elementele tehnice privind investițiile vor fi stabilite și detailate de Administrația Patrimoniului Imobiliar prin Instrucțiunile de organizare și desfășurare a licitației publice deschise organizată pentru vânzarea terenului cu nr. cadastral 3740 Oradea în suprafață de1.243mp.

 • 1.3. Terenul, situat în Oradea , str. Mesteșugarilor, identificat conform planului cadastral anexat, este propus pentru construirea unui spațiu comercial și birouri.

 • 1.4. Terenul aparține domeniului privat al municipiului Oradea.

2. ELEMENTE DE PREȚ

J

 • 2.1. (1) Prețul de pornire al licitației pentru vânzarea terenului situat în Oradea, menționat la cap. 1, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 778 din 29.07.2004, este de 17,5 EUR/mp., fără TVA

 • (2) Prețul final de vânzare urmează a fi stabilit în urma licitației publice deschise.

 • (3) TVA nu este inclusă în preț și se calculează ca și cotă procentuală conform prevederilor legale în vigoare, la data facturării.

 • 2.2. Modalitățile și termenele de plată vor fi stabilite prin contractul de vânzare -cumpărare.

 • 2.3. Neplata prețului în termen și în condițiile stabilite prin contract duce la anularea licitației, respectiv la rezilierea unilaterală a contractului și pierderea garanției de bună execuție a contractului.

3. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

J

 • 3.1. Investiția se va realiza în conformitate cu prevederilePlanului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/29.01.2004.

 • 3.2. Termenul de finalizare a investiției este de un an de la data eliberării de către Primăria Municipiului Oradea a Autorizației de construcție

4. DREPTURILE PĂRȚILOR

J

Drepturile Vânzătorului

 • 4.1. Vânzătorul va elibera autorizația de construcție numai pentru destinația aprobată respectiv construirea unui spațiu comercial și birouri.

 • 4.2. Vânzătorul va solicita constituirea unei garanții de participare la licitație

 • 4.3. Vânzătorul va lua măsuri pentru constituirea garanției de bună execuție a contractului, din garanția de participare la licitație. Garanția de bună execuție a contractului reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini și contractul de vânzare-cumpărare. Această garanție se va restitui, după caz, în momentul îndeplinirii de către cumpărător a tuturor obligațiilor asumate prin contractul de vânzare-cumpărare.

 • 4.4. Condițiile menținerii, restituirii sau pierderii ganției de participare la licitație și a garanției de bună execiție a contractului se vor stabili prin instrucțiunile de participare la licitație și prin contractul de vânzare-cumpărare.

 • 4.5. Vânzătorul are dreptul să notifice la Serviciul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Oradea în foaia de sarcini, obligația cumpărătorului de a demara investiția în termen de un an de la data autentificării contractului de vănzare cumpărare, sub sancțiunea rezilierii contractului și pierderea garanției de bună execuție a contractului.

 • 4.6. Vânzătorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul în cazul în care cumpărătorul nu respectă clauzele contractuale, cu suportarea de către cumpărător a consecințelor prevăzute în caietul de sarcini și contractul de vânzare cumpărare.

Drepturile cumpărătorului

 • 4.7. Cumpărătorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul contractului de vânzare -cumpărare.

 • 4.8. Cumpărătorul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de părți.

 • 4.9. Cumpărătorul intră în deplină proprietate asupra terenului și a construcției realizată conform Autorizației de Construcție eliberată de Primăria municipiului Oradea .

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

f                              f

Obligațiile cumpărătorului

 • 5.1. Cumpărătorul are obligația să semneze contractul de vânzare -cumpărare în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului. În caz contrar, vânzătorul va organiza o nouă licitație.

 • 5.2. Cumpărătorul are obligația de a achita prețul terenului stabilit prin contractul de vânzare - cumpărare și la termenul menționat prin contract.

 • 5.3. Cumpărătorul are obligația ca în maxim 6 luni calendaristice de la data autentificării contractului de vânzare cumpărare, să obțină Certificatul de Urbanism pentru realizarea investiției.

 • 5.4. Cumpărătorul are obligația să obțină toate avizele solicitate conform legislației în vigoare.

 • 5.5. Cumpărătorul își asuma riscul existenței pe teren a unor rețele edilitare și va suporta pe cheltuială proprie toate lucrările de deviere a rețelelor edilitare care afectează terenul.

 • 5.6. Cumpărătorul are obligația ca în maxim 12 luni de la data întocmirii contractului de vânzare- cumpărare să depună documentația completă în vederea obținerii Autorizației de construcție.

 • 5.7. Cumpărătorul are obligația de a realiza investiția în conformitate cu prevederile P.U.D.-ul și autorizației de construcție, respectiv construirea unui spațiu comercial și birouri.

 • 5.8. Cumpărătorul se obligă să demareze investiția în termen de 12 luni de la data autentificării contractului de vânzare -cumpărare. Nedemararea investiției în acest termen conduce la calcularea de penalizări de întârziere în procent de 0,2% pe zi din garanția de bună execiție a contractului sau la rezilierea contractului în condițiile art.4.5 din caietul de sarcini.

 • 5.9. Cumpărătorul se obligă să finalizeze investiția în termen de maxim 12 luni de la data eliberării Autorizației de construcție. Nefinalizarea investiției în acest termen conduce la calcularea de penalizări de întârziere în procent de 0,2% pe zi din garanția de bună execiție a contractului.

Obligațiile Vânzătorului

 • 5.10. Vânzătorul are obligația să pună la dispoziția cumpărătorului terenul liber de orice sarcini.

 • 5.11. Vânzătorul are obligația să predea terenul către cumpărător (pe bază de proces verbal de primire - predare) în maxim 10 (zece) zile de la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

 • 5.12. Vânzătorul are obligația să elibereze autorizația de construcție pentru realizarea investiției în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data depunerii actelor legale necesare.

5. 13. Vânzătorul are obligația să nu îl tulbure pe cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contract.

 • 5.14. În momentul finalizării investiției, vânzătorul este obligat să restituie garanția de bună execuție, după reținerea eventualelor penalizări, și radierea sarcinii din CF.

 • 5.15. Toate taxele ocazionate de autentificarea contractului de vânzare - cumpărare la notar vor fi suportate de către cumpărător.

6. CONTROLUL

 • 6.1.Dreptul de control asupra terenului vândut din domeniul privat al Municipiul Oradea revine vânzătorului și organelor financiare.

7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

J

 • 7.1. Eventualele solicitări de modificare a clauzelor contractului de vânzare - cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă și se vor notifica prin acte adiționale la contract.

 • 7.2. La rezilierea contractului, în condițiile art. 2.3. și 4.5. din Caietul de sarcini, municipiul Oradea devine proprietar asupra terenului fără ca, cumpărătorul să poată emite vreo pretenție sub formă bănească sau sub orice altă formă de la vânzător în legătură cu plățile efectuate anterior de către acesta.

 • 7.3. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de vânzare - cumpărare se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

8. DISPOZITII FINALE

 • 8.1. În caz de renunțare, după adjudecarea licitației, cumpărătorul pierde garanția de participare la licitație.

 • 8.2. Drepturile și îndatoririle părților stabilite prin contract sunt imperative.

 • 8.3. Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de vânzare - cumpărare.

Director Executiv,                 Director Executiv                   Director Executiv,

A.P.I.                          Adj. Economic                        Adj. D.A.P.

Andrei Krausz                    Marcel Boloș                      Mircea Sabău

Serviciu Juridic, Sorin Bot


Șef Serviciu Patrimoniu, Steliana Marinescu