Hotărârea nr. 777/2004

privind aprobarea inscrierii in circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciara a suprafetei de 400 mp. identificata cu nr. topo. 281 , reprezentand teren intravilan aflat in proprietatea privata a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea înscrierii în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a suprafeței de 400 mp. identificată cu nr. topo. 281 , reprezentând teren intravilan aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15402 din 15.07.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea înscrierii în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a nr. topo. 281 în suprafața de 400 mp., reprezentând teren intravilan aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Conform Planului cadastral anexat, nr. topo 281 a făcut parte din fostul curs al pârâului Peța, care în prezent este regularizat și nu mai urmează vechiul traseu.

Terenul menționat, nu este înscris în circuitul civil, fiind identificat cu Adeverința O.J.C.G.C. Bihor nr.4976 / 25.05.2003.

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 (2) lit.f) si art.46 (2), Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă s t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a terenului cu nr. topo. 281 în suprafața de 400 mp., identificat cu Adeverința O.N.C.G.C. Bihor nr. 4976 / 25.05.2003, reprezentând teren intravilan aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Administratia Patrimoniului Imobiliar.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • - Serviciul Patrimoniu

  • - Serviciul Juridic

  • - Judecătoria Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 777


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin