Hotărârea nr. 772/2004

privind aprobarea statului de functii si a numarului maxim de functii publice si de personal contractual pentru Administratia Sociala Comunitara Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea statului de funcții și a numărului maxim de funcții publice și de personal contractual pentru Administrația Sociala Comunitara Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.216.582 din data de 26 iulie 2004 prin care Administrația Sociala Comunitara Oradea propune aprobarea statului de funcții și a numărului maxim de functii publice și de personal contractual pentru Administratia Sociala Comunitara Oradea;

Tinand cont de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, completata și modificata de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice și in mediul de afaceri, prevenirea și sanctionarea coruptiei;

Conform art. XVI alin. (1) pct. a) și b), alin. (2) pct. (a) și (b), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și a anexei la titlul III din Legea nr. 161/2003 - TITLUL III;

Luand in considerare art. 7, alin. 2) din Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite și a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pt. personalul angajat in structurile administratiei publice locale și in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin H.G. 775/1998, completata cu H.G. 157/1999, care prevede aprobarea statului de functii și a numarului de personal de catre Consiliul Local;

Avand in vedere prevederile H.G.R. nr. 90/2003 - pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și functionare a serviciului public de asistenta sociala;

Ținând cont de dispozițiile art. 38 alin.2 lit. e), ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o tă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă statul de functii și numărul de personal din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabile începand cu data de 1 august 2004, conform anexei nr.1 - care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Sociala Comunitara Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Agentia Nationala a Functionarilor Publici,

  • •  Administrația Sociala Comunitara Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 772


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.772/29.07.2004

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA

STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL valabil incepand cu data de 1 august 2004

• FUNCȚIONARI PUBLICI:

Nr. crt

Functia

Nr.posturi

Tot al

Conducere

Executie

Ocupate

Vacante

Ocupate

Vacante

1.

Director executiv

1

1

-

-

-

2.

Director executiv adjunct

1

1

-

-

-

3.

Sef serviciu

2

2

-

-

-

4.

Sef birou

2

2

-

-

-

5.

Consilier I superior

3

-

-

3

-

6.

Consilier juridic I superior

2

-

-

2

-

7.

Inspector I principal

7

-

-

6

1

8.

Inspector I asistent

10

-

-

10

-

9.

Inspector I debutant

7

-

-

6

1

10.

Referent de specialitate II principal

1

-

-

1

-

11.

Referent de specialitate II asistent

2

-

-

2

-

12.

Referent III superior

9

-

-

9

-

13.

Referent III principal

5

-

-

5

-

14.

Referent III asistent

5

-

-

3

2

TOTAL

57

6

-

47

4

• ANGAJAȚI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA:

Nr. crt

Functia

Studii

Grad/ treapta

Nr. posturi aferent e

Posturi

Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des

Con d.

Exec.

Des.

1.

Director

S

I A

1

1

-

-

-

2.

Contabil șef

S

I A

1

1

-

-

-

3.

Șef serviciu

SSD

I A

1

-

1

-

4.

Inspector

M

I A

2

2

-

5.

Inspector

M

II

1

1

-

6.

Administrator

M

I

1

1

-

7.

Magaziner

M

I

1

1

-

-

8.

Arhivar

M

debutant

1

-

1

9.

Portar

I

4

4

10.

Îngrijitoare

I

3

3

11.

Muncitor calificat

I

1

1

12.

Muncitor calificat

III

2

2

13.

Muncitor calificat

IV

1

1

14.

Muncitor calificat

V

5

5

15.

Muncitor calificat

VI

2

2

16.

Muncitor necalificat

5

5

TOTAL

32

2

4

24

1

1

-

NUMAR TOTAL DE PERSONAL: 89. DIRECTOR EXECUTIV

Ionel Vila

COMPARTIMENT RESURSE UMANE Ilona Bondar