Hotărârea nr. 771/2004

Privind aprobarea accesului gratuit in strandurile de pe raza municipiului Oradea a pensionarilor, deportatilor si victimelor oprimarii comuniste, precum si a persoanelor cu dizabilitati, membre ale Societatii Umbrela a Persoanelor cu Handicap Asociate Re

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E Privind aprobarea accesului gratuit în ștrandurile de pe raza municipiului Oradea a pensionarilor, deportaților și victimelor oprimării comuniste, precum și a persoanelor cu dizabilități, membre ale Societății Umbrela a Persoanelor cu Handicap Asociate Regional - Bihor (S.U.P.H.A.R.)

Analizând raportul de specialitate nr.215467 din data de 9 iulie 2004 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea accesului gratuit în ștrandurile de pe raza municipiului Oradea a pensionarilor, deportaților și victimelor oprimării comuniste, precum și a persoanelor cu dizabilități, membre ale Societății Umbrela a Persoanelor cu Handicap Asociate Regional - Bihor (S.U.P.H.A.R.),

Ținând seama de prevederile Legii nr. 519 din 12 iulie 2002, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și s și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă accesul gratuit la intrarea în ștrandurile de pe raza municipiului Oradea a pensionarilor, deportaților și victimelor oprimării comuniste, a persoanelor cu dizabilități, membre ale Societății Umbrela a Persoanelor cu Handicap Asociate Regional - Bihor (S.U.P.H.A.R.), precum și a persoanelor care au efectuat serviciul militar în unitățile Direcției Generale a Serviciului Muncii din cadrul Ministerului Construcțiilor.

Art.2. Accesul gratuit în stranduri se va face, după caz, pe baza următoarelor documente:

 • - legitimația de calatorie gratuita pe mijloacele de transport in comun pentru pensionari, eliberata de Consiliul Local al municipiului Oradea;

 • - actul de identitate si cuponul de pensie sau decizia de pensionare;

 • - legitimatia eliberata de Asociatia Deportatilor si Victimelor Oprimarii Comuniste Bihor;

 • - legitimatia de persoana cu handicap eliberata de S.U.P.H.A.R.

Art.3. Se aprobă accesul gratuit în Cimitirul Municipal cu autoturismele proprietate personală a persoanelor cu dizabilitati menționate în tabelul anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Accesul în Cimitirul Municipal al persoanelor cu dizabilitati se va face pe baza legitimației de perswoană cu handicap.

Art.5. Cheltuielile aferente gratuităților acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri se va suporta din bugetul local al municipiului Oradea.

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Finanțe Locale, Administrația Socială Comunitară Oradea și Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Finanțe Locale,

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • -  Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea,

 • -  Asociatia Deportatilor si Victimelor Oprimarii Comuniste Bihor,

 • -  Societatea Umbrela a Persoanelor cu Handicap Asociate Regional - Bihor (S.U.P.H.A.R.)

 • -  Uniunea Județeană a Pensionarilor Bihor,

 • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 771


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin